Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Непростимо историческо престъпление!

Непростимо историческо престъпление!

На 28 сеп­тем­ври 2016 г. правител­с­т­вото на Бойко Борисов извърши акт, граничещ с национално предател­с­тво. В изпъл­нение на указания, дадени от ЕНП и „Отворено общес­тво“ на Джордж Сорос, правител­с­т­вото проигра историчес­кия шанс за страната ни – бъл­гарка да зас­тане начело на ООН. Като замени официал­ната ни кан­дидатура за поста генерален сек­ретар на ООН, премиерът Борисов финализира пос­ред­с­т­вен сценарий за дис­к­редитиране и саботиране на Ирина Бокова – един от най-авторитетните дейци от съв­ременна Европа, два ман­дата генерален дирек­тор на ЮНЕСКО.

На нейно място бе утвър­дена Крис­талина Геор­гиева — кан­дидатура, силово налагана от кръговете на бъл­гар­с­кия неолиберализъм. Извес­тно е, че през пос­лед­ните две десетилетия на демок­ратичен преход г-жа Геор­гиева няма нито ден трудов стаж у нас.  Ако има зас­луги през този период, това са зас­луги пред САЩ и Светов­ната банка като неин вицеп­резидент, но не и към Бъл­гария. Така че немотивирана и корис­тна е не само сегаш­ната кан­дидатура на Крис­талина Геор­гиева, но и предиш­ното решение на Бойко Борисов, което я изс­т­реля на позицията на бъл­гар­ски еврокомисар в Брюк­сел. Показателно е, че внезап­ната и произ­волна смяна на нашия кан­дидат се извърши в решаващия етап от над­п­реварата. Политизирането на избора и истерич­ната медийна кам­пания срещу г-жа Бокова, както и нечес­топ­лът­ните зад­кулисни договорки, свидетел­с­т­ват за гуз­ната и продажна съвест на Борисов и неговото обк­ръжение. Пред съда на общес­т­веното ни мнение зас­тават без­г­ръб­начни слуги на чужди гос­подари, за които национал­ните интереси не струват и пук­ната пара. Но най-лошото е, че за цинизма и родоот­с­тъп­ничес­т­вото на управ­ляващите ще плаща целият бъл­гар­ски народ. Социалис­тите от София изразяваме дъл­бокото си въз­мущение и категорично несъг­ласие с дейс­т­вията на изпъл­нител­ната власт, които грубо погаз­ват прес­тижа и авторитета на Бъл­гария, предават ней­ните национални интереси.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...