Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Приемането на фашизма е фашизъм, категорични са от „Безсмъртния полк”

Приемането на фашизма е фашизъм, категорични са от „Безсмъртния полк”

Приемането на фашизма е фашизъм, категорични са от „Безсмъртния полк”

70 000 000 човека в света, сред които 60 000 българи загинаха заради тази мракобесна идеология, подчертават потомците на жертвите на нацизма и войната

Изразяваме категорично своето несъг­ласие с позицията на Министър-председателя Бойко Борисов и на Замес­т­ник министър-председателя Валери Симеонов, които нег­лижират проявата на неофашизъм от страна на бив­шия зам.-министър на регионал­ното раз­витие Павел Тенев”. Това се казва в дек­ларация на пред­седателя на Фон­дация „Без­с­мър­т­ния полк” Павел Иванов, раз­п­рос­т­ранена до медиите.

В тек­ста се казва също: Особено стряс­каща е позицията на г-н Валери Симеонов, която граничи с дебелащина и будещо отв­ращение “чув­с­тво за хумор“.

Да обяс­няваш, че изпъвайки ръка във фашис­тки поз­д­рав не е легитимация на фашизма, а форма на демок­рация и “шега“, е опасна политическа игра.

Подобно поведение доведе до въз­раж­дането на най-мракобесната античовешка идеология по улиците на Бъл­гария, доведе до обез­ценяване на човеш­кия живот, доведе до всевъз­можни прояви на агресия, доведе до апатия към подобни прояви.

В бор­бата срещу фашизма и национал-социализма Бъл­гария даде свидни жер­тви. Над 60 000 бъл­гари загинаха, въз­п­равяйки се в борба срещу тази прес­тъпна политическа идеология. В света жер­т­вите дос­тиг­наха ужасяващите 70 000 000 човека.

И днес, съв­ремен­ните пос­ледователи на фашис­тите и национал-социалистите, продъл­жават да демон­с­т­рират своята мер­зка мисъл и поведение, с тихата под­к­репа и оправ­дание от страна на властта.

Приемането на остав­ката на Павел Танев няма да има никакво значение, ако Бойко Борисов и Валери Симеонов продъл­жат да нег­лижират този проб­лем, ако продъл­жат да оправ­дават недопус­тимостта на подобно поведение. Нищо шеговито няма в неонацис­т­кото поведение и нищо професионално няма в наз­начаването на човек с подобно поведение. Надяваме се, че бъл­гар­с­ките политици ще зас­танат на ясна позиция за драс­тично отх­вър­ляне на всякакви прояви на национал-социализъм и фашизъм в бъл­гар­с­кия политически живот”, се казва в позицията на антифашис­тите.

Симов: Скан­далът от национален стана европейски

Народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” Алек­сан­дър Симов по Нова телевизия заяви: „Подобно чув­с­тво за хумор,от страна на Валери Симеонов, може да задоволи само Хим­лер и Айх­ман, а в опита си да защити Тенев, Валери Симеонов е раз­горял още повече скан­дала и го е нап­равил европейски. „Оттук насетне не мога да си пред­с­тавя как вицеп­ремиерът Валери Симеонов ще пос­реща европейс­ките си колеги и как ще ги забав­лява по време на почив­ките. С екс­цен­т­рич­ното си чув­с­тво за хумор ли? Като им показва май­тап­чийски снимки от Бухен­валд?”, попита Симов. Народ­ният пред­с­тавител добави, че съв­ременна Европа въз­никна върху пепелищата от нацизма, като една от основ­ните й идеи е– нациз­мът никога да не бъде реабилитиран. „При пат­риотите това е трайна тен­ден­ция”, каза Алек­сан­дър Симов.

ДПС призова „Обединени пат­риоти” да напус­нат управ­лението. “Всички трябва да си подадат оставка, не само Валери Симеонов, всички да излязат от управ­лението, всички, до един!“, заяви зам.-председателят на пар­ламен­тар­ната група Хамид Хамид.

От ПП ВОЛЯ на биз­нес­мена Веселин Марешки също поис­каха остав­ката на Валери Симеонов от МС.

Вицеп­ремиерът няма да подава оставка, ще съди жур­налисти

Вицеп­ремиерът Валери Симеонов ще съди вес­т­ник “Сега“ за пуб­ликуване на невярна инфор­мация. Това стана ясно на извън­реден брифинг в Облас­т­ната админис­т­рация в Бур­гас, предаде Радио “Фокус“ — Бур­гас. 

Симеонов заяви, че срещу него се води негативна пропаганда от вес­т­ника, който манипулира интервю с него. 

“Никога, по никакъв начин не съм произ­насял думите, изнесени в заг­лавие, че съм правил шега­джийски снимки в Бухен­валд. Става въп­рос за атака срещу правител­с­т­вото“, заяви още вицеп­ремиерът. 

На въп­рос дали би си подал остав­ката, ако БСП му я поис­кат, той отговори, че това няма да се случи. 

По-късно вчера пред­седателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че докол­кото е инфор­миран, премиерът също е раз­поредил да бъде увол­нен служител от Минис­тер­с­тво на отб­раната, който с подобни снимки го има някъде във „Фейс­бук“ прос­т­ран­с­т­вото. Става въп­рос за дирек­тора на дирек­ция „Социална политика” в Минис­тер­с­т­вото на отб­раната Иво Антонов. „Подобни снимки, подобни изказ­вания няма да тър­пим“, заяви Цветанов, въп­реки че ден по-рано премиерът Борисов заяви, че такива шеги по време на отпуск са нещо човешко.

Самият Тенев обясни поведението си така: “Нека да кажа – да нап­равя онзи поз­д­рав в ком­бинация с това да пуб­ликувам кадъра в профила си не беше най-доброто решение. Тряб­ваше да сваля сним­ката, сега раз­бирам, че е било важно – в този аспект не бях под­гот­вен, мис­лех, че професионал­ната ми под­готовка е дос­татъчна“, обясни Тенев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...