Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова ще говори за предизвикателствата пред съвременните лидери в Ню Йорк

Корнелия Нинова ще говори за предизвикателствата пред съвременните лидери в Ню Йорк

Корнелия Нинова ще говори за предизвикателствата пред съвременните лидери в Ню Йорк

Заседанието на Социалис­тичес­кия интер­национал започна със среща на президиума в Ню Йорк. В него учас­тие взе пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова, която е и вицеп­резидент на светов­ната организация. Основ­ните теми на срещата днес бяха бор­бата с бед­ността, защитата на човеш­ките права, мяс­тото на жените и равен­с­т­вото на половете. Утреш­ното заседание на форума, който се провежда в цен­т­ралата на ООН, ще бъде отк­рито от Антонио Гутериш, генерален сек­ретар на ООН. На него ще бъдат обсъдени кон­ф­лик­тите в Близ­кия изток, проб­лемите с миг­рацията и бежан­ците. Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова ще говори за предиз­викател­с­т­вата пред съв­ремен­ните лидери и за политилите за промяна. В заседанието учас­т­ват дър­жавни и пар­тийни лидери от цял свят — Авс­т­рия, Бел­гия, Фин­лан­дия, Чили, Израел, Мек­сико, Бразилия, Тур­ция, Мол­дова, Венецуела, Русия, Палес­тина и др., с които Нинова ще проведе двус­т­ранни срещи. Социалис­тичес­кият интер­национал е световна организация, със­тояща се от социал­демок­ратически, социалис­тически и работ­нически пар­тии. Понас­тоящем тя обх­ваща 153 политически пар­тии и организации от над 100 дър­жави от всички кон­тиненти. В момента 53 пар­тии от Интер­национала оглавяват правител­с­тва. Социалис­тичес­кият интер­национал има специален статут към ООН, като сферите й на ком­петен­т­ност включ­ват бор­бата с бед­ността, раз­витието на демок­рацията, защитата на човеш­ките права.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...