Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Образование, доходи и сигурност са стълбовете на алтернативния бюджет на БСП

Образование, доходи и сигурност са стълбовете на алтернативния бюджет на БСП

Образование, доходи и сигурност са стълбовете на алтернативния бюджет на БСП

В последната кампания всички копираха идеите на левицата, отбеляза столичният лидер Калоян Паргов

БСП ще пред­ложи алтер­нативен бюджет, опрян на три основни стълба – образование, доходи и сигур­ност. Това заяви пред­седателят на БСП-София Калоян Пар­гов в сут­реш­ния блок на БНТ, съоб­щиха от прес­цен­търа на ГС на БСП-София. Според него управ­лен­с­ката прог­рама на ГЕРБ е писана от чинов­ници и има чисто бюрок­ратичен под­ход. 

Очак­ването нещо да се случи е в края на ман­дата на това правител­с­тво, което очевидно няма да удов­лет­вори много социални групи, пред­вид протес­тите и исканията на хората още от самото начало“, допълни той. По неговите думи в кам­панията за първи път всички са влезли в полето на БСП с обещанията за доходи и високи пен­сии. „А това, което мотивира хората да гласуват, няма да се случи вед­нага“, комен­тира Пар­гов. Социалис­тът под­черта, че образованието е дъл­гос­рочна инвес­тиция, тъй като основ­ният проб­лем на биз­неса е недос­тигът на квалифицирана работна ръка. „Вече на работодатели им се налага дори да внасят служители отвън“, обясни той.

По отношение на доходите – рес­т­рик­тив­ността и кон­сер­ватив­ността в поведението на няколко вече правител­с­тва на Борисов, доведе и до тези протести. Имаме проб­лем с инвес­тицион­ния климат. Биз­несът не вижда пер­с­пек­тива, спокойс­т­вие, сигур­ност и търси други въз­мож­ности извън Бъл­гария“, допълни той. Според него преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции са на много ниско рав­нище. „Това показва отрицателна тен­ден­ция и води до невъз­мож­ност да се изпъл­нят и тези социални обещания, защото това е свър­зано с повече пари и въз­мож­ности“, уточни Пар­гов. Той посочи анализ на минис­търа на финан­сите, според който над половината общини имат прос­рочени задъл­жения. „Това е притес­нително и означава, че те бавят раз­п­лащането до тех­ните дос­тав­чици на услуги, включително и биз­неса. Над 1.2 млрд. лв е задъл­жението на общините, като над 50% се фор­мира от Столична община“, обясни пред­седателят на БСП-София. Той е на мнение, че се изис­к­ват спешни мерки и решението е да има повече икономика.

Денят се поз­нава от сут­ринта. Пър­вите сто дни на едно управ­ление са като сут­ринта, защото в рам­ките на това управ­ление се кон­с­татират две неща – протести и скан­дали“, комен­тира Калоян Пар­гов. Той обясни, че МВР е емб­лематично за правител­с­т­вата на Борисов по повод и фигури на ГЕРБ, свър­зани с това ведом­с­тво. „Странно е как тези хора, които са били част от сис­темата, в един момент тех­ните колеги излизат на протест заради лошите битови условия, лип­сата на пер­с­пек­тива и мотивация. Тех­ният протест е справед­лив и заради нивото на зап­лащане. 700800 лв е сред­ната зап­лата на хора, които са по 24 часа, дават допъл­нителни дежур­с­тва, имат ненор­мирано работно време заради раз­лични събития, в които са ангажирани да опаз­ват реда и сигур­ността“, каза още той. Пар­гов под­черта, че има недос­тиг на полицаи, а трябва да бъдат наз­начени до края на годината само в София 800900 души. Той засегна и проб­лема с облек­лото на служителите и скъсаните обувки, дадени им преди 78 години.

Стана тен­ден­ция в Столична община да се оправ­даваме с климата. Зимата се оправ­давахме, че е най-суровата от 30 години, лятото са виновни климатич­ните условия, за да се напука чисто нов асфалт, на който миналата година рязаха лента. Или лип­сва дос­татъчен кон­т­рол, отношение и внимание, или е плод на без­хаберие, хаос и управ­ляващите в Столична община не могат да си под­редят приоритетите и да ги след­ват“, каза още Калоян Пар­гов.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...