Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалисти искат прокуратурата да се намеси по „Перник-гейт”

Социалисти искат прокуратурата да се намеси по „Перник-гейт”

За цялата ситуация с дет­с­ката градина в Пер­ник трябва да се сезират и ком­петен­т­ните органи, които да се произ­несат. Това заяви пред медиите в Пер­ник народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария“ Станис­лав Владимиров, съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията. „Това е една ароган­тна ситуация, която става тен­ден­ция за управ­ляващите от ГЕРБ. Видяхме скан­дала с НДК, с прос­ловутия „Суджук­гейт“ в Доб­рич и стигаме до случ­ващото се в Пер­ник, като начин на управ­ление“, под­черта депутатът.

По повод кон­т­раатаката на ГЕРБ, която включ­ваше лични нападки към социалисти, от БСП пуб­ликуваха нарочна дек­ларация, в която се казва:

ГЕРБ твърди, че скан­далът с дет­с­ката градина в Пер­ник е измис­лен и типичен пример за наг­лостта на БСП. Ако това е вярно, значи Законът за установяване и предот­в­ратяване на кон­ф­ликт на интереси е измис­лен, но не е измис­лен фак­тът, че общин­ски съвет­ник от ГЕРБ, пред­седател на комисията по образование, внася соб­с­т­вен проект, след пред­варителна договорка с кмета на ГЕРБ, гласува си го сам, в своя полза, и с под­к­репата на общин­с­ките съвет­ници от ГЕРБ. Ако да показ­ваш нарушаване на закона и лично облагодетел­с­т­ване от властта е наг­лост, то ние ще продъл­жим да бъдем нагли. 100% лъжа е твър­дението на ГЕРБ, че за процедурата са гласували общин­ски съвет­ници от БСП. Гласувалите от БСП са трима и те не са под­к­репили това решение.

В същата дек­ларация ГЕРБ изнасят инфор­мация, че общин­ска съвет­ничка от БСП живее в общин­ско жилище срещу наем от 30 лв. Обръщаме внимание, че наемът се определя с наредба от Общин­с­кия съвет. Мнозин­с­т­вото в този съвет е на ГЕРБ. Увеличете наемите, гос­пода управ­ляващи. Няма как да вините наемателите, че вие сте определили тази сума. Въп­реки че нашата общин­ска съвет­ничка получава това жилище не от социал­ния фонд, а от служеб­ните за кметове и общин­ски съвет­ници и след теж­ката загуба на съп­руга си, тя е готова да покаже какво е морал и напуска жилището. За раз­лика от вашия морал, който при подобен случай наг­ради Мария Габ­риел с пост еврокомисар.

ГЕРБ твър­дят, че хората виж­дат нап­равеното от тях, защото то се пол­зва от всички. Питаме: отк­рад­натите милиони от ремонта на НДК, за което има пов­диг­нати обвинения, раз­дадохте ли ги на всички или ги пол­з­вате двама трима души? 4 тона суджук яде ли го целият бъл­гар­ски народ или само определени хора със здравос­ловни проб­леми, заради които той е под­гот­вен по специална рецепта от елен­ско месо? 

Що се отнася до твър­денията, че БСП е влязла в пар­ламента благодарение на купените ром­ски гласове току-що определихте, че в Бъл­гария има поне 1 млн. роми и всички до един са гласували за БСП.

В дек­ларацията на ГЕРБ се казва, че бъл­гар­с­ките граж­дани не искат промяна, но ако пог­лед­нем фак­тите и видим колко хора са гласували за всички други пар­тии, извън ГЕРБ, то желанието за промяна е категорично.

От ГЕРБ раз­бирали бол­ката на Кор­нелия Нинова от сък­рушител­ната загуба на пар­ламен­тар­ните избори. Пожелаваме и на другите пар­тии такава сък­рушителна загуба, при която за по-малко от година под­к­репата за БСП се утроява. Сък­рушителна е загубата на ГЕРБ на президен­т­с­ките избори.

ГЕРБ твър­дят, че нямаме морално право да говорим и в същото време изтък­ват необ­ходимостта от национално обединение. Когато отричаш правата на една пар­тия и на 1 млн. бъл­гар­ски граж­дани, които стоят зад нея, нямаш морално право да говориш за обединение. Теж­ката раз­делителна линия между нас и ГЕРБ е паралел­ната дър­жава, която същес­т­вува и краде от бъл­гар­с­кия народ 10 млрд. лв. годишно. Ако има нещо, което може да обедини народа ни, то това е бор­бата с паралел­ната дър­жава. Очевидно е, че няма как да я водим заедно с ГЕРБ, тъй като те са част от нея“.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...