Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Повече от три четвърти от българите не вярват, че се бори корупцията

Повече от три четвърти от българите не вярват, че се бори корупцията

Дори гласувалите за управляващата коалиция на последните парламентарни избори не виждат ефективни стъпки.

78 % от бъл­гарите смятат, че не се прави дос­татъчно за да бъде преборена коруп­цията. Те не намират усилията за намаляване на коруп­цията за съраз­мерни на самия феномен, сочи национално пред­с­тавително проуч­ване на аген­ция АФИС, проведено между 8 и 12 фев­руари “лице в лице“ в домовете на 1010 бъл­гари над 18-годишна въз­раст.

Дан­ните сочат, че само 13 % от анкетираните мис­лят, че се прави дос­татъчно, за да се пребори коруп­цията. Останалата част от запитаните се зат­руд­няват да дадат отговор. От АФИС акцен­тират, че темата е специфична с това, че на прак­тика управ­ляващите трябва да се борят с явлението сред самите тях. Сред споменатите 78 %, които смятат, че се прави недос­татъчно, преоб­ладава по-рязката модал­ност — прави се “съв­сем недос­татъчно“ отговарят 47 %, а само 31 % са по-умерени в прецен­ката си: “прави се като цяло недос­татъчно“. Аналогично тези, които са отговорили в другата край­ност, раз­п­ределението е след­ното – 3 % са на мнение, че правеното е “съв­сем дос­татъчно“, а 10 % смятат, че усилията са “донякъде дос­татъчни“. АФИС изтък­ват, че въп­росът за вината априори ерозира доверието в управ­ляващите. Дори гласувалите за управ­ляващата коалиция на пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори не виж­дат ефек­тивни стъпки. 66 % от под­к­репилите ГЕРБ смятат, че се прави недос­татъчно, а на обрат­ното мнение са 24 %.

При пред­почелите “Обединените пат­риоти“ на пос­лед­ните избори раз­п­ределението е аналогично – 71 % не мис­лят, че се прави дос­татъчно, а 17 %, че работата по въп­роса е дос­татъчна. Рет­рос­пек­тив­ните данни на предишни изс­лед­вания на АФИС показ­ват, че през 2016 г. само около 8 % са посоч­вали коруп­цията сред двата най-важни въп­роса за Бъл­гария. От края на 2017-а обаче този дял “скача“ на около 20 %, а в месеците след мар­тен­с­ките избори миналата година вече се колебае между 22 и 27 %. Почти половината от пъл­нолет­ното население – 49 %, са на мнение, че злоупот­ребата с пуб­лич­ната власт за лични цели нарас­тва. Обрат­ната оценка, че намалява, дават едва 9 %. При срав­нение с днеш­ното ниво на коруп­цията с миналото, 41 % от хората оценяват, че тя е най-разпространена сега. По мнение на други 10 % неин връх са били пър­вите години след приемането на Бъл­гария в ЕС.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...