Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Грандиозна изложба на акад. Светлин Русев в Москва

Грандиозна изложба на акад. Светлин Русев в Москва

Грандиозна изложба на акад. Светлин Русев в Москва

В Мос­ква бе отк­рита изложба на големия бъл­гар­ски худож­ник, иконописец и колек­ционер акад. Свет­лин Русев, съоб­щиха основ­ните руски медии. Излож­бата, която се помещава в Галерията на изкус­т­вата на големия руски скул­п­тор Зураб Церетели, живият класик на бъл­гар­с­ката и европейс­ката живопис излага над 50 творби, отразяващи основ­ните етапи на неговото твор­чес­тво. Както отбеляза рус­ката критика, пор­т­ретите и пей­зажите на маес­тро Свет­лин Русев отразяват пос­тоян­ното тър­сене на духов­ното начало и опита на твореца да преос­мисли дейс­т­вител­ността философ­ски. „Неговите произ­ведения чрез особената плас­тична изразител­ност въз­дейс­т­ват на емоциите на зрителя. Битовото и тривиал­ното в неговото твор­чес­тво се прев­ръщат в нещо съд­бовно, звучат с интонацията на сурова поезия”, пише в съоб­щението на организаторите на кул­тур­ното събитие.

В пос­лед­ните десетилетия – от края на 80-те години на ХХ век — Свет­лин Русев твори в жанра на монумен­тал­ната живопис, в този стил са и повечето от кар­тините, изложени в Мос­ква. Свет­лин Русев е извес­тен в художес­т­вените среди по света и с иконопис­ните си шедьоври в цър­к­вите „Свети Анд­рей Пър­воз­ванни” и „Света Елена” в Калифор­ния, САЩ, както и в цър­к­вата „Света Парас­кева” в Рупите край Пет­рич, пос­ветена на паметта на пророчицата Ванга, която е особено популярна и в Русия, отбеляз­ват рус­ките аген­ции и припом­нят, че Свет­лин Русев е член на редица чуж­дес­т­ранни академии по изкус­т­вата, включително в Мос­ква.

Те цитират и казаното от Свет­лин Русев, че тази изложба може да стане още една крачка по пътя на подоб­ряването на отношенията между Бъл­гария и Русия, особено в духов­ната сфера”. Произ­веденията му влизат в основ­ните колек­ции на всички големи галерии в Бъл­гария, в музеи, галерии и час­тни колек­ции в Мос­ква, Санкт Петер­бург, Париж, Лон­дон, Сан Фран­циско, Лос-Анжелис, Чикаго, Майами, Аахен, Амс­тер­дам, Сток­холм, Бер­лин, Прага, Брюк­сел, Фран­к­фурт, Рим, Вар­шава, Букурещ, Атина, Лисабон, Виена, Пекин, Тоеко, Бунос Айрес, Каракас, Хавана и други.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...