Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Съдът освободи Желяз Андреев

Съдът освободи Желяз Андреев

Съдът освободи Желяз Андреев

Окръж­ният съд в Доб­рич освободи от ареста с мярка под­писка 29-годишния Желяз Анд­реев, за когото има искане от САЩ да бъде екс­т­радиран заради нарушаване на ембар­гото срещу Сирия, съобщи Би Ти Ви. Пред съда младият мъж обясни, че като служител в меж­дународна фирма не е можел да извърши как­вото и да било дейс­т­вие без сан­к­цията на начал­ниците си и в този смисъл няма как да носи вина за нап­равеното от фир­мата, в случая – дос­тавка на части за Сирийс­ките авиолинии. Съдът мотивира решението си да го освободи с това, че има малка вероят­ност обвиняемият да се укрие, тъй като е с пос­тоянен трудов договор, не е бил осъж­дан и лично се е явил, след като е бил призован да свидетел­с­тва. Пар­тията на Валери Симеонов НФСБ меж­дув­ременно призовава бъл­гар­с­ките власти, включително и съдеб­ната, да не се под­дават на вън­шен натиск, свидетел­с­тва Епицен­тър. Пат­риотите са категорични, че няма доказател­с­тва, че Анд­реев е нарушил ембарго върху Сирия, най-малкото, защото такова ембарго Бъл­гария и дори Европа не е налагала. Няма доказател­с­тва, и че Анд­реев е фал­шифицирал документи. Няма и доказател­с­тва, че Анд­реев е нарушил който и да било бъл­гар­ски закон. От пар­тията напом­нят на бъл­гар­ска Прокуратура и Минис­тер­с­тво на вът­реш­ните работи, че по Кон­с­титуция те са задъл­жени да защитават бъл­гар­с­ките закони и граж­дани, а не да се превиват под натиск на чужда дър­жава. И от пар­тия „Въз­раж­дане” се ангажираха със случая на арес­тувания по искане на САЩ бъл­гарин Желяз Анд­реев. Пред­седателят на пар­тията Кос­тадин Кос­тадинов заяви пред медиите, че това е политически, а не криминален казус и пос­тавя редица въп­роси относно независимостта на страната ни и на съдеб­ната ни сис­тема. От „Въз­раж­дане“ считат, че бъл­гар­с­ката прокуратура е взела страна по случая, определяйки задър­жания като прес­тъп­ник, който има съучас­т­ници. Кос­тадинов поясни, че е чел спогод­бата между Бъл­гария и САЩ за екс­т­радиция на издир­вани лица, която е приета от през 2008 г., и счита, че тя защитава изцяло американ­с­ките интереси. По негова инфор­мация, е много трудно да се получи инфор­мация от съдеб­ната сис­тема за екс­т­радираните бъл­гари, но те са десетки, докато срещу американци не е вземана подобна мярка. Кос­тадинов припомни, че САЩ не допус­кат техни поданици да бъдат съдени в друга дър­жава. Според лидера на „Въз­раж­дане“ в бъл­гар­с­ката съдебна сис­тема има страх от комен­тари по теми, свър­зани със САЩ и това се дължи на факта, че мнозина магис­т­рати преминават обучения и семинари, финан­сирани от Фон­дация „Америка за Бъл­гария“. „Управ­ляват ни хора, които се наричат пат­риоти, а са готови да хвър­лят всеки бъл­гар­ски граж­данин на който го поиска“, комен­тира Кос­тадинов. Той призова всички бъл­гари да зас­танат зад Желяз, защото „днес е той, а утре може да сме ние“.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...