Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Бойна слава (2) Ветерани: Честит празни, бойни другари от Флота

Ветерани: Честит празни, бойни другари от Флота

Ветерани: Честит празни, бойни другари от Флота

Моля, приемете най-сърдечните поз­д­рави във връзка с традицион­ния праз­ник на воен­номор­с­ките сили – 12 август. На воен­ните ни кораби отново звучат праз­нични команди. Тър­жес­т­вено се вдигат бой­ните знамена и раз­к­расяващите флагове по мач­тите. Строените кур­санти получават първо офицер­ско звание, а Тър­гов­с­кият ни флот приема новите капитани и мор­ски специалисти. Тази година е знаменателна и със 175-тата годиш­нина от рож­дението и 100 годиш­нината от смъртта на пър­вия коман­дир на ВМФ в град Русе и основател на Мор­с­кото училище – капитан-лейтенант Алек­сан­дър Егорович Кон­кевич”. Това се казва в поз­д­равителен адрес на Клуб „Военни моряци” към столич­ния съюз на офицерите и сер­жан­тите от запаса и резерва до коман­д­ването, офицер­с­т­вото и бой­ците на Военно-морските сили, под­писан от почет­ния пред­седател на Клуба и дъл­гогодишен заместник-министър на народ­ната отб­рана и коман­д­ващ ВМФ адмирал Иван Доб­рев и от пред­седателя на Клуба капитан Първи ранг (о. з.) Георги Методиев. Ветераните и строители на флота пишат до своите по-млади колеги: „Гор­деем се с делата на своите пос­ледователи, изпъл­няващи с чест своя дълг към Родината. Най-искрено и от сърце желаем на вас, на целия коман­ден и личен със­тав здраве и успехи в изпъл­нението на пос­тавените от коман­д­ването задачи”.

ЗЕМЯ се присъединява към поз­д­рав­ленията по повод праз­ника на бъл­гар­с­ките военни моряци и им желае здраве, успехи и дос­тойно носене на служ­бата в защита на суверенитета, териториал­ната цялост и спокойс­т­вието на бъл­гар­с­кия народ.

Важни дати от историята

12 август 1879 – Съз­дадена е Дунав­с­ката флотилия в град Русе.

09 януари 1881 – Съз­дадено Мор­ско училище

12 ноем­ври 1897 – Воен­ният флот е раз­делен на Дунав­ска флотилия с щаб в Русе и Мор­ска част с щаб във Варна

21 ноем­ври 1897 – Съз­даден е Флот­ски арсенал като работил­ница към мор­с­ката част

19 април 1898 – Съз­дадена е минна част към Чер­номор­с­кия флот във Варна

13 януари 1899 – Дунав­с­ката флотилия и Мор­с­ката част са обединени във Воен­номор­ски флот с щаб във Варна

12 фев­руари 1910 – Раз­положена е брегова артилерия в близост до Варна

21 ноем­ври 1912 – Най-голямата Бъл­гар­ска воен­номор­ска победа – миноносецът „Дръзки“ тор­пилира тур­с­кия край­цер „Хамидие“

01 януари 1915 – В Бъл­гар­с­ките ВМС е съз­дадена Беломор­ска флот­ска част базирана в Дедеагач и Порто лаго.

25 май 1916 – Бъл­гар­с­кия флаг е вдиг­нат на под­вод­ницата „Под­вод­ник No 18“ – началото на под­вод­ното дело в Бъл­гар­с­кия флот

5 – 7 сеп­тем­ври 1916 – Осъщес­т­вява се пър­вият мор­ски десант на Доб­ру­джан­с­кия бряг в региона на град Бал­чик. 

01 май 1917 –Начало на мор­с­ката авиация

4 май 1917 в Бяло море от бъл­гар­ско минно заг­раж­дение е потопен британ­с­кия военен кораб „Лорд Сол­з­бъри“

23 май 1943 – Отк­рита е пър­вата екс­позиция на Мор­с­кия музей  в град Варна.

19 май 1944 – Сфор­мирана е Охрид­с­ката пат­рулна група в Охрид­с­кото езеро

15 декем­ври 1944 – Съз­дадена е воен­номор­ска база Бур­гас

28 януари 1948 – Вдиг­нат е бъл­гар­с­кият флаг на ескад­рения миноносец „Анатолий Желез­няков“, два големи и десет малки прес­лед­вача на под­вод­ници получени от Съвет­с­кия съюз

02 октом­ври 1952 – Съз­дава се Свър­зочен полк на Воен­номор­с­ките сили

18 август 1954 – Съз­даден е дивизион под­вод­ници

20 януари 1957 – Ескад­реният миноносец „Георги Димит­ров“ за първи път плава извън Черно море

14 октом­ври 1959 – Съз­дадена е мор­ска вер­толетна ескад­рила

04 март 1965 – Стар­шина I степен Димитър Атанасов Димит­ров с цената на живота си спасява от гибел кораба, на който служи

29 сеп­тем­ври 1970 – Съз­дадена е Бригада леки сили в Созопол

31 юли 1971 – Съз­дадено е Средно стар­шин­ско воен­номор­ско училище (от 1981 г. – Мич­ман­ско средно воен­номор­ско училище)

7 декем­ври 1973 – Старши мат­рос Стефан Михалев Димит­ров загива, спасявайки от пожар кораба на който служи

19 август 1991 – Воен­номор­с­кият флот е преименуван на Воен­номор­ски сили

19 сеп­тем­ври 1996 – Съз­даден е Учебен цен­тър за под­готовка на новоб­ранци за Воен­номор­с­ките сили.

2 април 2001 – Бъл­гария и други Чер­номор­ски страни под­пис­ват споразумението BLACKSEAFOR

18 май до 14 ноем­ври 2001 – Бъл­гар­с­ките воен­номор­ски сили получават нови бойни знамена

2 април 2004 – Бъл­гария е пъл­ноп­равен член на НАТО

28 август до 04 октом­ври 2005 – Фрегата Смели учас­тва в операция на НАТО ACTIVE ENDEAVOUR в Източ­ното Средизем­номорие – Първо реално учас­тие на бъл­гар­ски кораб в операция на НАТО, като пъл­ноп­равен член.

Периодът 19441989 година – връх в раз­витието на воен­ния ни флот

През 1947 г. СССР дос­тавя без­въз­мез­дно (за раз­лика от нас­тоящия период) 13 кораба (ескад­рен миноносец, 2 големи и 10 малки прес­лед­вача на под­вод­ници) започва съз­даването на флот за дейс­т­вия в по-широк оперативен прос­тор. По това време Бъл­гария изг­ражда своята отб­рана съг­ласувано с Вар­шав­с­кия договор, а ВМС дос­тигат невиж­дани в своята дотогавашна история раз­витие и мащаби.

През 1947 г. от София във Варна е премес­тен щабът на флота, под­чинена му е самолетна ескад­рила. През 1948 г. Мор­с­ките войски са преименувани във ВМС и им се придава Хид­рог­раф­ска служба. През същата година е проведено пър­вото съв­мес­тно учение с ВВС. През 1956 – 1958 г.

флотът започва раз­с­редоточаване на силите си – на нова площадка е изнесен Кораборемон­т­ният завод „Флот­ски арсенал“, съз­дадени са нови пун­к­тове за базиране в Созопол, Бал­чик и Атия.

За половин век в със­тава на флота служат 2 ескад­рени миноносеца („Желез­няков“ и „Г. Димит­ров“), 2 проекта стражеви кораби („Рига“ и „Кони“), 3 проекта под­вод­ници („М“, 613 и 633), 2 проекта противопод­водни вер­толета (Ми-4 и Ми-14), раз­лични варианти на брегови ракетно-артилерийски ком­п­лекси, 8 проекта прес­лед­вачи на под­вод­ници, голямо раз­нооб­разие от противоминни кораби. Впечат­ляващо е раз­витието на удар­ните (днес – леките) сили на флота – тор­педни и ракетни катери и кор­вета (общо от 5 проекта), както и на десан­т­ните кораби, които по-късно поемат фун­к­циите и на минни заг­радители. Не са под­ценени и спомагател­ните кораби, част от които пос­тъп­ват от Полша и ГДР: базов бук­сир (1964 г.), хид­рог­раф­ски и щабен кораби (1976 г.), военен тран­с­порт (1979 г.), кораб за раз­маг­нит­ване (1988 г.), а други – от соб­с­т­вено произ­вод­с­тво: 2 хид­рог­раф­ски, 2 водолазни, и 1 противопожарен катери, 4 тласкач-влекача и други – общо над 30 за периода 1952 – 1989 г.

През периода се раз­рас­т­ват органите за материално-техническото осигуряване, брегова инф­рас­т­рук­тура и тилова база, изг­радена е сис­тема от коман­дни пун­к­тове, под­вижни и стационарни сред­с­тва за наб­людение и свръзка, нав­лизат нови образци оръжия и тех­нически сред­с­тва, в това число и за радиоелек­т­ронна борба. Съз­дава се въз­мож­ност за надеж­дно управ­ление на силите, овладяване на мор­с­кия театър и демон­с­т­риране „присъс­т­вие на флага“ от отделни единици (ескад­рен миноносец, стражеви кораби, миночис­тачи и съдове със спомагателно значение) или от групи (по 23 кораба) в отдалечени за тех­ните въз­мож­ности райони на Средиземно море.

Своят боен потен­циал ВМС показ­ват в редица крупни учения като „Родопи’67“, „Плиска’68“, „Прес­лав ’71“, „Щит’82“, „Съюз’86“ и други.

Раз­витие получават воен­ното корабос­т­роене и кораборемонт, мор­с­кото образование, флот­с­ките кул­турни учреж­дения и инс­титути (Воен­номор­ски музей, Пред­с­тавителен духов оркес­тър на ВМС, Воен­номор­ски ансам­бъл, Дом „Народен флот“, Гар­низонен мат­роски клуб, сед­мичен вес­т­ник „Димит­ров­ска вахта“). Хиляди ведом­с­т­вени жилища са пос­т­роени в крайб­реж­ните гар­низони.

Промените през 1989 година завар­ват ВМС с голям корабен парк от 105 единици (сред които 3 под­вод­ници, 3 фрегати, два дивизиона ракетни и тор­педни катери) и пред­с­тоящ спад в някога високия общес­т­вен прес­тиж и статус на воен­номор­с­ката професия.

За съжаление днес бъл­гар­с­ките въоръжени сили и флота в час­т­ност са в много по-трагично със­тояние – като материална база, чис­леност и човешки ресурси. Но споменът за героич­ните времена на раз­ц­вет и бойна мощ ще е вечен в сър­цата на офицери и ветерани, на бъл­гар­с­кото общес­тво!

По материали от интер­нет