Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69571 BGN1 GBP = 2.23031 BGN1 CHF = 1.70057 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Хлебарите зарязаха стандарт «България»

Хлебарите зарязаха стандарт «България»

Хлебарите зарязаха стандарт «България»

Не е ясно качеството и съдържанието на 8 от 10 хляба, казват от бранша

Не е ясно качес­т­вото и съдър­жанието на 8 от 10 хляба, каз­ват от бранша. „Осем от десет фирми не пол­з­ват утвър­ден стан­дарт “Бъл­гария“, а той е един­с­т­веният, който доказва и третира качес­тво и прос­ледимост на хляба назад по веригата от нивата до трапезата“, заяви вчера пред БНТ Мариана Кукушева, пред­седател на Национал­ния бран­шови съюз на хлебоп­роиз­водителите и слад­карите. Атанас Дробенов от отдел “Кон­т­рол на обек­тите за тър­говия на дребно и заведенията за общес­т­вено хранене“ в Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) и отговори, че според европейс­ките нор­мативни изис­к­вания и всички национални и бран­шови стан­дарти, включително и БДС, са доб­роволни. Всеки момент ще имаме нов Закон за храните и пропус­ките в сегаш­ния закон ще бъдат коригирани, заяви той. В момента във всички 256 общини на Бъл­гария текат общес­т­вени поръчки за дет­ско и ученическо хранене, които трябва да изпъл­няват Наредба 9 на здрав­ното минис­тер­с­тво за продук­тите за деца от 3– до 10-годишна въз­раст. По наред­бата храните в дет­с­ките заведения трябва да бъдат по бран­шови или БДС стан­дарти. Но има въз­мож­ност при пропуск на общината това правило да бъде заобиколено и общес­т­вена поръчка да бъде спечелена от тър­говец, който да не посочи кои са му подиз­пъл­нителите, заяви още Мариана Кукушева, пред­седател на Национал­ния бран­шови съюз на хлебоп­роиз­водителите и слад­карите. „Закус­ките и храните са суб­сидирани на бюджета. Получава се изтичане на сред­с­тва в сивия или нелоял­ния бранш“, твърди Кукушева. „Няма да се допусне в дет­с­ките заведения хляб, който не отговаря на наред­бата“, отговори Атанас Дробенов от отдел “Кон­т­рол на обек­тите за тър­говия на дребно и заведенията за общес­т­вено хранене“ в Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). Той допълни, че в дет­с­ките заведения трябва да се пред­лага хляб на децата един­с­т­вено по утвър­дените стан­дарти в Бъл­гария. Кон­т­рол­ните органи на Аген­цията по храните следят точно дали това се спазва във всяка дет­ска градина. Екс­пер­тът посочи, че са хващани дет­ски заведения, където не се спазва изис­к­ването. В такъв случай вед­нага се пред­п­риемат мерки и проб­лемът се отс­т­ранява. Според него при общес­т­вената поръчка този момент може да бъде изпус­нат, но дет­с­ките градини знаят правилата. Провер­ките на БАБХ в дет­с­ките заведения са ежемесечни или в отговор на сиг­нали, каза той.

България

Култура

Спорт

Лудогорец срещу северноирландци в Шампионската лига

Лудогорец срещу север­ноир­лан­дци в Шам­пион­с­ката лига

Съперниците на ЦСКА, Левски и Славия ще станат известни днес

Лудогорец ще играе срещу пър­венеца на Северна Ирлан­дия Крусей­дърс в пър­вия квали…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Двуметрова торта от череши за празника на сладкия плод в Кюстендил

Двумет­рова торта от череши за праз­ника на слад­кия плод в Кюс­тен­дил

За единайста поредна година Община Кюс­тен­дил заедно с мес­т­ния Инс­титут по земеделие организират Праз­ник на черешата, който ще се със­тои на 2

Прочети още:

Loading...