Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) БСП е във възход, тя е единствената алтернатива на ГЕРБ

БСП е във възход, тя е единствената алтернатива на ГЕРБ

БСП е във възход, тя е единствената алтернатива на ГЕРБ

Преговорите за единение на лявото ще бъдат трудни, засега няма яснота какъв би бил техният изход

Юрий Асланов, социолог, член на Национал­ния съвет на БСП

- Дали започва пореден проект за обединението на левицата у нас, след като в пос­лед­ните дни от АБВ упорито дават сиг­нали за такава посока? Дори бив­шият лидер на БСП и президент, излъчен от социалис­тите – Георги Пър­ванов, прог­нозира, че ако левицата не се обедини и не се промени в най-широкия смисъл на думата, и допусне нова загуба на поредни избори, това би било фатално. Какви са въз­мож­нос­тите за обединението на левите?

- Трудно е да се дават прог­нози. Едно изказ­ване още не е начало на такъв процес, както прог­нозирахте. Нат­рупани са твърде много неп­риятни отношения на база на този акт на напус­кането на част от БСП. Времето, което е минало, не е дос­татъчно, за да бъдат преодолени взаим­ното недоверие и травми. Пък и времето, което ни дели от този акт, мина през един период, в който АБВ беше коалиционен пар­т­ньор на ГЕРБ – нещо, което точно в този момент, когато сме във време на остро противопос­тавяне между БСП и ГЕРБ, лесно не би се въз­п­риело. Но анон­сът е по повод на пред­с­тоящите евроиз­бори догодина. Това са най-близките редовни избори. Никой не може да каже дали това ще бъдат пър­вите поред избори. Но, ако те са пър­вите, донякъде има основание да се говори за по-широк ляв фронт, защото не е тайна, че европейс­ките избори са предиз­викател­с­тво за всяка лява пар­тия, не само в Бъл­гария, в цяла Европа. Тъй като хората, самооп­ределящи се по прин­цип като леви по убеж­дения и бидейки против­ници на всякакви форми на глобализация, са

доста пасивни по време на общоев­ропейс­ките избори. Това го виж­даме не само в Бъл­гария, а във всички европейски дър­жави. Има основание да се говори за по-широко ляво обединение. Но, както казах, между АБВ и БСП отношенията са проб­лемни. Моята оценка е, че те си остават проб­лемни и към този момент. Дали ще започ­нат някакви кон­сул­тации за това не мога да кажа на база, на еднос­т­ранно протег­ната ръка, при това от страна на политическа фор­мация, която, както виж­даме, в момента е доста мар­гинализирана, поне по дан­ните на социолозите. Това от една страна. От друга страна, БСП има биог­рафия с подобен тип отношения и то по времето, когато Пър­ванов беше неин лидер – отношения с бивши нейни членове, напус­нали по една или друга причина, коалирайки се с БСП на един етап. И точно тези връщащи се към БСП лич­ности, някои от тях доста авторитетни наис­тина, но извес­тни във всякакво качес­тво, да получават по-добри позиции. Това също не е добра памет за БСП и не знам как ще бъде въз­п­рието, защото в миналото обез­сър­чаваше доста членовете на БСП, които въз­п­риемаха това като вариант, при който е по-лесно да предадеш пар­тията и да се вър­неш като коалиционен пар­т­ньор, за да получиш нещо от нея. Това не е заб­равено и трудно ще бъде преодоляно, е моята оценка. Но така или иначе, анон­сът е подаден. Завър­ш­вам с това, че все пак има основание да се говори за едно по-широко ляво обединение, докол­кото левите хора отп­равят остри критики към поведението на Европейс­кия съюз, на европейс­ката админис­т­рация и опитите да налага решения, в някои случаи в кон­ф­ликт с мес­тни и национални интереси. Пресен пример е това, което се случи по повод на ратификацията на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция нап­ример тук, в Бъл­гария. Пред­с­тои да следим хода на евен­туал­ните раз­говори по този въп­рос. И моята оценка е, че трудни ще бъдат раз­говорите и преговорите на тази основа.

- С какво да си обяс­ним, гос­подин Асланов, натиска от АБВ, защото думите на Георги Пър­ванов днес не са изолирани. Те пос­лед­ваха няколко интер­вюта на Румен Пет­ков, който говори само в тази насока – за необ­ходимостта от обединение. Даже преди сед­мица столичен клуб на БСП покани пред­седателя на АБВ Кон­с­тан­тин Проданов да изнесе лек­ция. И по този повод пред­седателят на АБВ раз­говаря с пред­седателя на софийс­ката организация на БСП Калоян Пар­гов, която извес­тно е най-голямата на левицата. С какво да си обяс­ним този натиск? Той не е епизодичен. Очевидно е, че Георги Пър­ванов идва да сложи, както се казва, „череш­ката на тор­тата“ в очак­ване на реак­цията от „Позитано“ 20.

- Аз не знам дали има вече и дали ще има в близ­ките дни подобна реак­ция. По-скоро не очак­вам. Мисля, че е логичен този натиск, както го нарекохте, от страна на фор­мация, която не вижда в обоз­римо бъдеще някакъв шанс за самос­тоятелен успех и е трудно да се пред­положи в сегаш­ната ситуация, че би го получила – такъв, какъвто имаше на пар­ламен­тар­ните избори 2014 година. БСП очевидно излезе от кризата, от която влезе тогава – в онзи период. В момента е в подем и това вероятно дава самочув­с­т­вие. В момента като че ли БСП сим­волизира един­с­т­вената пъл­ноценна алтер­натива на управ­ляващата фор­мация ГЕРБ. Тоест има основание БСП да се чув­с­тва в момента далеч по-мощна, откол­кото беше, когато АБВ беше пар­ламен­тарно пред­с­тавена, дори беше пред­с­тавена и в правител­с­т­вото в онзи период. Оцен­ката на лидерите на АБВ, че в момента е в доста тежко положение като самос­тоятелна фор­мация, е реалис­тична.

- Дали пред­ложението на АБВ към БСП не е за обединение на усилията за предиз­вик­ване на пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори?

- Ако това е под­тек­с­тът, БСП отвори вратата към всички политически фор­мации, които се определят като против­ници на сегаш­ното правител­с­тво, не само към АБВ, и не само към фор­мации, а и към всички граж­дани, и всички граж­дан­ски фор­мации в това число. Не мога да кажа. Но по-скоро мисля, че офер­тата е в пряка реч подадена ръка за политическа коалиция, което поне в близ­ките месеци аз не допус­кам да се пос­ледва от някакви кон­к­ретни раз­говори и кон­сул­тации.

- Един евен­туален бъдещ диалог по какъв мар­ш­рут би могъл да премине, по какъв път?

- Вероятно по пътя на лични кон­такти или на спорадични локални дейс­т­вия, как­вито са инициативите на този столичен клуб, както споменахте. Но едва ли ще бъдат официализирани, пак под­чер­тавам, в близ­ките месеци. Вероятно това е процес на бъдещето, ще бъде много труден и сложен. Не искам да каз­вам отсега, че той ще прик­лючи неус­пешно, защото всичко е въз­можно, но за трети път ще го кажа, поне в близ­ките няколко месеца аз не очак­вам да започне такъв процес.

Интер­вюто е на Аген­ция „Фокус”

(със сък­ращения)

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...