Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложбата „Тракийските принцеси“ заживя по своя нов път

Изложбата „Тракийските принцеси“ заживя по своя нов път

Кар­тините на худож­ника Христо Хрис­тов — „Тракийски прин­цеси“, специално под­гот­вени за къща-музей „Палавееви къщи”, е част от мащабен проект, свър­зан с национал­ното кул­турно нас­лед­с­тво. Авторът е професионален илюс­т­ратор, живописец и еднов­ременно с това изс­ледовател на историята в ней­ния кул­турологичен смисъл. Интересите му в тази посока са плод не само на любопит­с­тво и нат­руп­вания във времето.

Те са своеб­разна почит към ген, родови корени, израс­т­ване и цен­ности. Твор­чес­ките тър­сенията за траките и тех­ните следи в нашата кул­турна иден­тич­ност, показ­ват нещо повече от фак­тологична трак­товка на събития.

Кар­тините на Христо Хрис­тов са пов­лияни от бъл­гар­с­ката стилис­тика в ней­ните изконни въз­п­риятия. Без­цен­ните като нас­лед­с­тво пред­мети на бита и кул­турата на древ­ните траки, раж­дат емоционална сис­тема от високи стой­ности.

Идеята за цикъл кар­тини свър­зани с траките, въз­никна много отдавна, но дълго време се избис­т­ряше. Още в началото, под въз­дейс­т­вието на емоцията съз­дадох двете кар­тини, обединени от общото заг­лавие „Тракийски хорос­коп“ като „Ден“ и „Нощ“. Но, твор­чес­ките ми намерения останаха нереализирани. Някак си..,с времето, нещата започ­наха да се намес­т­ват, като в тракийска мозайка, улег­наха, избис­т­риха се и сами започ­наха да се осъщес­т­вяват”.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...