Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Звучи все едно е писано днес

Звучи все едно е писано днес

Звучи все едно е писано днес

Основополож­никът на социалис­тичес­кото движение у нас Димитър Благоев учеше своите сърат­ници, че:

Нашето общес­тво все повече и повече се раз­деля на две общес­т­вени класи – на богати, в чиито ръце се цен­т­рализират, със­редоточават богат­с­т­вата, и на сиромаси, чис­лото на които от ден на ден расте. Преди дър­жавата пред­с­тав­ляваше целия народ, а сега все повече е повече става пред­с­тавителка на богатия клас. Днес всякой знае и вижда този прев­рат в нашия живот.


Исторически факт, е че винаги, когато една гос­под­с­т­ваща класа е обречена на погиване, в края на своето гос­под­с­тво обезумява и се нах­върля на издигащите се класи с всички сред­с­тва на реак­цията, на терора и по такъв начин ускорява своето пог­ниване.


Раз­бира се, че бур­жоазията до пос­лед­ния момент на своето гос­под­с­тво ще упот­ребява всички сред­с­тва, за да съз­дава пречки, ще изпол­зва всички противосоциалис­тически движения, за съз­даване на пречки за ръста на пролетариата, за внасяне на смут и раз­цеп­ления в неговата среда, като даже ще задоволява някои „близки, непос­ред­с­т­вени” искания. По такъв начин ще се стреми да корум­пира пролетариата, неговото освободително движение.


Нашите социалисти, ако искат да бъдат сериозни общес­т­вени деятели, трябва да се откажат от общите фрази за „хуман­ност и справед­ливост”, от утопичес­ките и неоп­ределени стрем­ления. Да встъпят на поч­вата на класовата борба.

Димитър Благоев

Цитатите са от негови трудове, писани в края на XIX-и и началото на XX-и век

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...