Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Общинарите ще казват къде да има обори

Общинарите ще казват къде да има обори

Общинарите ще казват къде да има обори

Ветеринарните лекари на граничните пунктове ще имат право да налагат глоби с фиш

Общин­с­ките съвети да определят с наредби мес­тоположението на стопан­ски сгради за животни, обема на живот­новъд­ната дей­ност в урегулираните позем­лени имоти и правомощията на кмета по прилагане на принудителни админис­т­ративни мерки. Това пред­виж­дат одоб­рените на първо четене от пар­ламента промени в Закона за фуражите, с част от които се изменя и Законът за ветеринар­номедицин­с­ката дей­ност, предаде БТА.

Депутатите решиха официал­ните ветеринарни лекари на гранич­ните инс­пек­ционни пун­к­тове да могат да налагат глоби с фиш. Дава се въз­мож­ност изс­лед­вания, за които не е наличен необ­ходимият лабораторен капацитет, да се извър­ш­ват в официална лаборатория за кон­т­рол на ветеринар­номедицин­ски препарати на територията на Европейс­кия съюз.

Пар­ламен­тът раз­пореди при пус­кането на пазара на продукти произ­водителите ясно да обоз­начават върху етикета или в прид­ружаващия пар­тидата документ дали са за фураж или за други цели. Пред­наз­начението за упот­реба, раз­лична от фураж, не може да бъде променяно впос­лед­с­т­вие от друг оператор на след­ващ етап от веригата. Въвеж­дат се заб­рани за храненето на преживни животни с преработени животин­ски протеини и със странични животин­ски продукти.

За обек­тите, в които се извър­шва деток­сикация на фуражи по отношение на нежелани вещес­тва, ще се изис­ква одоб­рение от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). Към заяв­лението ще се прилага дек­ларация за изпол­з­вания метод за деток­сикация и научна оценка на метода от Европейс­кия орган за безопас­ност на храните.

Заяв­ления за получаване на раз­решение за пус­кане на пазара на генетично модифициран фураж или на генетично модифицирани организми като фураж ще може да се подава освен в Минис­тер­с­т­вото на земеделието и до национален ком­петен­тен орган на друга държава-член на ЕС, записа пар­ламен­тът. Въвежда се поне на три години задъл­жително обучение по въп­росите на хигиената и безопас­ността на фуражите за наетия от операторите във фураж­ния сек­тор пер­сонал.

Гласуваните изменения налагат и поп­равки в Закона за кон­т­рол върху нар­котич­ните вещес­тва и прекур­сорите, като отпада специал­ният лицен­зионен режим за внос на семена от коноп и на необ­работен коноп.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят