Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Радев разпусна НС, смени само Минеков

Радев разпусна НС, смени само Минеков

Радев разпусна НС, смени само Минеков

Вежди Рашидов закри парламента с молитва изборите да донесат сигурност

Президен­тът Румен Радев под­писа указ за раз­пус­кането на 3 фев­руари 2023 г. на 48-ото Народно съб­рание. Дър­жав­ният глава нас­рочва пар­ламен­тарни избори за 2 април 2023 година. С друг свой указ дър­жав­ният глава наз­начава служебно правител­с­тво от 3 фев­руари 2023 година. В неговият със­тав е извър­шена само една промяна — минис­търът на кул­турата проф. Велис­лав Минеков се раз­деля с поста си. На негово място е наз­начен Най­ден Тодоров, дирек­тор на Софийс­ката фил­хар­мония от 2017 г.

Тодоров завър­шва с отличие музикал­ното училище „Доб­рин Пет­ков“ в Плов­див , през 2000 година, само на 26 години, е поканен за Музикален дирек­тор на Плов­див­с­ката опера. В периода 20052017 Най­ден Тодоров е дирек­тор на Дър­жав­ната опера в Русе.

Меж­дув­ременно пред­седателят на пар­ламента Вежди Рашидов с емоционална реч закри работата на пар­ламента. „Приех отговор­ността да бъде пред­седател на този пар­ламент, да изведем общес­т­вото от тази спирала. Изп­равени сме пред пореден избор. Така докога? Трябва по-често да се замис­ляме какво правим тук и какво оставяме, както и да съх­раним как­вото поп­равяме, в крайна сметка дали рушим или съз­даваме“, заяви Рашидов. „Вижте хората, които ни издиг­наха, вложете разум в бъдещето. Народът чака резул­тати от нас. Моля се след­ващите избори да донесат повече сигур­ност, надежда и единение. Дано утрото е по-мъдро от вечерта. Народът ни зас­лужава това.“

На добър час, зак­ривам 48-то народно съб­рание“, завърши Рашидов, под аплодис­мен­тите на народ­ните пред­с­тавители, които се изп­равиха на крака.

По време на ман­дата си 48-ото Народно съб­рание е приело 53 закона, 90 решения и две дек­ларации. Това сочи справка за периода от 19 октом­ври 2022 г. до 2 фев­руари 2023 г., под­гот­вена от дирек­ция „Пленарни заседания, пар­ламен­тарен кон­т­рол и финални тек­с­тове“ на Народ­ното съб­рание и пар­ламен­тар­ния прес­цен­тър.

Пар­ламен­тът е имал 50 пленарни заседания, като 8 от тях са били извън­редни.

В 48-ото Народно съб­рание са пос­тъпили общо 205 законоп­роекта, като 134 от тях са внесени от народни пред­с­тавители. По време на ман­дата в пар­ламента са пос­тъпили 141 проек­торешения, от които 122 от народни пред­с­тавители, както и 7 проекта за обръщения и дек­ларации.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие