Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед29112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прополисът е мощно лечебно средство

Прополисът е мощно лечебно средство

Прополисът е мощно лечебно средство

Ботьо Ботев, пчелар от Бургас

- Във връзка с добивите на мед, добра ли беше годината?

- Общо взето аз не помня да е имало такава суша. Но пролетта беше много силна. Обик­новено вадим от два до три пъти мед. Пролетта беше дъж­довна и имаше дос­татъчно паша и семейс­т­вото, което се беше под­гот­вило с мед, го извадих. После цъф­наха слън­чог­ледите и на пър­вото бране имаше влага, но след това всичко изгоря, и земята изгоря. Кратък беше добива. Лошото, което искам да споделя с Вас, които се интересувате от пчелар­с­тво: Пос­лед­ните години получихме много лоша слава на Меж­дународ­ния пазар за износ на мед. В най-унизително положение е бъл­гар­с­кият мед — на 4.10 лв. Нещо, което никога досега не се е случ­вало. По вина на пчеларите, защото станахме пре-много. Благодарение на сред­с­т­вата, които европейс­ките фон­дове отпус­кат се раз­рас­тна пчелар­с­т­вото, съз­дават се много нови работни места за младите хора. Но за жалост започ­нахме да смес­ваме меда с разни добавки. Затова сега изкупуват килог­рам бъл­гар­ски мед за унизител­ните 4 лв.

- С нас­тъп­ването на зим­ния сезон, когато медът влиза по-често в упот­реба като сред­с­тво за борба с нас­тин­ките, тър­сят ли се пчел­ните продукти?

- Много често провеж­дам изложби. Сега пред­с­тои такава изложба на Никул­ден, под мотото „Храна и лекар­с­тво за всички въз­расти“, защото няма по-добро лекар­с­тво и по-добра храна от меда. Има моменти, когато ограниз­мът не може да се справи сам. Нашият пат­рон Св. Харалампи е живял 114 години, при положение, че е бил дран с кремъци, за да се откаже от вярата си. Той се е излекувал, благодарение на пчел­ните продукти. Затова той е пат­рон на пчеларите в Бъл­гария. Ще пред­с­тавим всички видове пчелни продукти — прашец, пчелно млечице. Качес­т­вото на меда зависи от бил­ките. Областта ни е много богата и благоп­рият­с­тва виреенето на много мас­лодайни кул­тури, които взимат учас­тие за доб­рият вкус на меда — рапица, кориан­дър, слън­чог­лед… Ние се влияем от тем­пературата на морето. Докато тем­пературата на водата не се вдигне над 20 градуса, пчелите бавно се раз­виват. В Бур­гас няма изразени сезони, на 15 км. около морето се влияем в зависимост от тем­пературата на водата. Във вът­реш­ността на страната има по-ясно изразени сезони и там нещата с пчелите стоят по по-различен начин. 

Всички пчелари, които са членове на Облас­т­ния пчелар­ски съюз, ще присъс­т­ват. Базар-изложба на пчелни продукти от най-различни видове мед. Медът, в зависимост от произ­хода си, по раз­личен начин влияе на организма. Ще дам един пример с мановия мед. Той е полезен за аст­матиците, защото не съдържа прашец. Хора с алер­гии и прис­тъпи от цъф­тящи рас­тения намират облек­чение в мановия мед. Акациевия мед пък е срав­нително слаб вид мед, но съдържа естес­т­вена глюкоза, която има в човеш­кия организъм. Медът от акация е под­ходящ за диабетици, защото естес­т­вената глюкоза се явява драз­нител на пан­к­реаса и спомага за отделянето на инсулин. Затова е важно клиент, който си търси мед да каже защо, каква е неговата болка, за да може пчеларят да му помогне и съот­ветно да му даде медът под­ходящ за дадената болка. Препоръч­вам една рецепта като най-мощното сред­с­тво срещу грипни инвазии, това е прополисът. „Прополис“ е гръцка дума и значи защита на града. Прополисът, цвет­ният прашец е бил­ков екс­т­ракт, който пчелите носят на кош­нич­ките на крачен­цата си. Човечес­т­вото е оцеляло милиони години не на базата на химии, а на базата на природ­ните продукти, на пчелни и бил­кови продукти. Така, че не чакайте да се раз­болеете, за да си купите прополис. Изпол­з­вайте продук­тите от природата, които са най-близки до организма. Прополисът е един­с­т­веният продукт в природата, който съдържа над 500 елемента, със­тав­ляващи човеш­ката биология. Това е естес­т­вен антибиотик, който добавя лип­с­ващите на организма със­тавки. 

Интер­вюто е на Аген­ция „Фокус”

(със сък­ращения)

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...