Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед29112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Госпожо Цачева, малко покаяние няма да Ви навреди

Госпожо Цачева, малко покаяние няма да Ви навреди

Госпожо Цачева, малко покаяние няма да Ви навреди

През пос­лед­ните дни прочетох и чух, че г-жа Цачева се е заканила да не поз­воли на никой да пос­тавя в устата й думи , които не е изричала. Питам я, за кои думи става въп­рос ? Ако има пред­вид цитираната от нея в края на дебата с Румен Радев мисъл на Бър­нард Шоу за социалиста, аз наис­тина се изненад­вам от нахал­с­т­вото й.

Наб­людавах дебата и не видях никого около нея, който да пос­тавя думите на британ­с­кия писател в устата й. В чужда уста човек може да сложи храна, но думи никой на никого не може да сложи.

Думите са продукт на мис­лов­ната дей­ност на човека. Казани вед­нъж, те не могат да се вър­нат назад. Всички , които бяха пред телевизорите сут­ринта на 20 октом­ври тази година чуха , че цитирайки Б.Шоу г-жа Цачева обиди стотици хиляди социалисти в Бъл­гария, в т.ч. и мен, определяйки ни като без­мозъчни същес­тва. При това тя цитира Шоу с такъв патос, че лично аз останах с убеж­дението, че мисълта не и е хрум­нала в момента, а е била под­б­рана пред­варително с помощта и на съвет­ници, с цел Цачева да се хареса на под­дръж­ниците си и да уязви голяма част от социалис­тите и сим­патизан­тите на Румен Радев. И вместо да се зас­рами и извини, г-жа Цачева се прави на обидена, че я комен­тират. Всъщ­ност ней­ните думи проз­вучаха като обида за много чес­тни и дос­тойни хора.

Цачева сгафи. И тя се усети вед­нага на секун­дата , в която гос­подин Радев въз­рази на думите й. Поз­воли си даже да ни заб­луди, заявявайки, че се е пошегувала. Но шегата не се получи, не беше и така приета от хората. Аз питам, с шеги и закачки, унижаващи дос­тойн­с­т­вото на хората ли трябва да си служи един кан­дидат за президент на Репуб­лика Бъл­гария.

Всеки може да допусне грешка в изказа си. Нор­мално е обаче, да я осмисли, да се извини и да си изв­лече съот­ветна поука, за да не я пов­таря. Сигурно, ако си приз­нае чис­тосър­дечно, хората ще му прос­тят. Затова и отп­равям след­ния призив към г-жа Цачева: Покайте се г-жо Цачева. Покаянието е хрис­тиян­ска и човешка цен­ност и доб­родетел.

Иван Гроз­данов

*Авторът е член на БКП и БСП от 1964 г.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...