Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря25112020

Брой 227, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Съдят военен за кражби на луксозни автомобили

Съдят военен за кражби на луксозни автомобили

Обвинителен акт срещу четирима души, крали лук­созни автомобили, е внесен в Сливен­с­кия военен съд. Причината процесът да влезе точно в този съд е, че единият от учас­т­ниците в групата е воен­нос­лужещ в Бъл­гар­с­ката армия. Групата е дейс­т­вала на територията на Варна и Бур­гас, като са по-малко от година те са отк­рад­нали 19 лук­созни коли на стой­ност над 300 000 лв. На съд са предадени Иск­рен Маринов — образувал и ръководил групата и учас­т­ниците в нея — бивш стар­шина първа степен от запаса Цветелин Тан­чев, Борис­лав Въл­чев и Ивайло Стоименов. Всички под­съдими са от град Варна. Иск­рен Маринов ръководел и кон­т­ролирал дей­ността на другите, раз­п­ределял задъл­женията им и съз­давал организацията между тях. Маринов лично осъщес­т­вявал краж­бите на автомобилите, както и връз­ката с ключари със съот­вет­ните поз­нания. Той изпол­з­вал раз­лични тех­нически сред­с­тва — плас­тини с нарези за отк­люч­ване на автомобилни пат­рони, декодери, интер­фейси, скенери, чипове, заготовки, тир­бушони и тех­нически сред­с­тва, служещи за нераг­ламен­тираното отваряне на МПС. Също така намирал и помещения за укриване на отнетите автомобили, като предос­тавял и парите за зап­лащане на наема. Стар­шината Цветелин Тан­чев демон­тирал части и агрегати от колите, за да бъдат под­п­равени иден­тификацион­ните номера, така че да могат да се продадат. Ивайло Стоименов отговарял за укриването на автомобилите и ги прид­виж­вал до гараж, за да бъдат раз­ком­п­лек­товани или под­п­равени иден­тификацион­ните номера. Борис­лав Въл­чев също укривал части от отнетите автомобили, за което предос­тавял соб­с­т­вения си автомобил. В него натовар­вал демон­тираните части от отк­рад­натите автомобили и ги премес­т­вал от един гараж в друг, където били складирани автомобилни части от отнетите превозни сред­с­тва с цел пос­лед­ващата им продажба.

България

Икономика

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

Бюджет 2021 - неразумен, без ясни цел и без помощ за бизнеса

На извън­редно заседание пар­ламен­тът гласува окон­чателно финан­совата рамка за догодина. С кворум от 127 народни пред­с­тавители започна извънре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Манчестър Сити има 10-годишен план за Лео Меси

Спекулациите в Анг­лия около евен­туал­ния тран­с­фер на Лионел Меси в Ман­чес­тър Сити продъл­жават. В днеш­ния си брой “Таймс“ твърди, че “граж­дани…

Прочети още:

Loading...

Свят

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изстреля апарат да донесе на Земята материал от Луната

Китай изс­т­реля с ракета носител Чанчжън-5 кос­мичес­кия апарат Чанъе-5, който ще донесе на Земята материал от Луната, предаде ТАСС.

В случай на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...