Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет30102020

Брой 209, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Почина професор Александър Федотов

Почина професор Александър Федотов

Почина професор Александър Федотов

На 62 годишна въз­раст ни напусна големият учен професор Алек­сан­дър Федотов – преподавател в СУ „Св. Кл. Охрид­ски” и в УниБИТ, един от основателите и пръв дирек­тор на бъл­гар­с­кия Инс­титут „Кон­фуций”. Той бе роден през 1956 г. в рус­кия град Новосибирск, фамилията му произ­хожда от старата руска столица Санкт Петер­бург. Завър­шва Петер­бур­г­с­кия дър­жавен универ­ситет.

Беше полиг­лот, който превеж­даше от китайски, старотибет­ски, древен и съв­ременен мон­гол­ски, хинди, корейски. Проф. Алек­сан­дър Федотов бе заместник-ректор на най-старото и влиятелно висше училище у нас и дирек­тор на Цен­търа за източни езици и кул­тури към Софийс­кия универ­ситет „Св. Климент Охрид­ски”. Той е док­тор на филологичес­ките науки. Изнасял е лек­ции в Репуб­лика Корея, Китай, Мон­голия, Индия, Тай­ланд, Унгария, Румъния и Русия. Член е на светов­ните асоциации по кореис­тика, мон­голис­тика, тибетология и алтаис­тика. Науч­ните му интереси са в областта на старата и сред­новеков­ната литература, кул­тура, философия и религия на Изтока. Автор е на над 20 книги, издавани не само у нас, но и в Китай, Индия, Япония, Колегите, приятелите, док­торан­тите и студен­тите му ще го запом­нят като прек­расен човек, мъдър преподавател и ерудит с енцик­лопедична кул­тура.

Пок­лон пред паметта на големия учен!

Пок­лонението пред тлен­ните останки на проф. Алек­сан­дър Федотов ще бъде на 2 ноем­ври т.г. от 11.00 часа в Цен­т­рал­ното фоайе на СУ „Св. Кл. Охрид­ски”.

Издателите и екипите на ЗЕМЯ, „Русия днес” и „Китай днес” изразяват иск­рените съболез­нования във връзка с кон­чината на проф. Алек­сан­дър Федотов на неговата съп­руга – пред­седател­ката на СБЖ Снежана Тодорова, на близ­ките и колегите му.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие