Изгубихме голямата журналистка Стефана Билдирева

На 88 години почина меж­дународ­ната жур­налис­тка Стефана Бил­дирева. Родена е на 23 октом­ври 1930 г. Тя бе дъл­гогодишна корес­пон­ден­тка в чуж­бина на в. “Работ­ническо дело“.

Стефана Бил­дирева е родена в София в семейс­т­вото на виден столичен адвокат с леви убеж­дения. Завър­шва италиан­ско училище.

През 80-те години отразяваше денонощно от Рим за бъл­гар­с­ките медии процеса срещу набедения за съучас­тие в покушението срещу папа Йоан Павел II бъл­гарин Сер­гей Антонов. През 1996 г. издаде книгата “Атен­татът — 15 години по-късно“, в която описва перипетиите по оневиняването и освобож­даването на Антонов

Колегите я пом­ним като голяма професионалис­тка и чус­т­вителна жена с широка душа. Специално внимание обръщаше на младите жур­налисти, на които помагаше да нап­ред­ват в професията.

Няма да те заб­равим, Стефке!

От екипа на в. “Земя“