Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 208, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Археологът Костадин Кисьов е носителят на Награда „Професор Александър Фол”

Археологът Костадин Кисьов е носителят на Награда „Професор Александър Фол”

Археологът Костадин Кисьов е носителят на Награда „Професор Александър Фол”

Фондация „Арете-Фол”, УниБИТ и БАН посветиха тазгодишната конференция по културно-историческо наследство на 85-тата годишнина от рождението на големия учен и държавник

Алек­сан­дър Фол за кул­тур­ното нас­лед­с­тво, въз­питаното и обучено поведение” бе темата на осмото издание на годиш­ната научна кон­ферен­ция за защита на културно-историческото нас­лед­с­тво, която по традиция е съв­мес­тна инициатива на Универ­ситета по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии (УниБИТ), Фон­дация „Арете-Фол” и БАН. През 2018 г. пар­т­ньор и съор­ганизатор на събитието бе и Цен­търът по тракология при БАН. Авторитет­ното научно събитие бе пос­ветено на 85-тата годиш­нина от рож­дението на проф. Алек­сан­дър Фол, което е и причината в големия салон на Академията да се съберат десетки негови колеги, ученици и духовни пос­ледователи, както и преподаватели, док­торанти и студенти по културно-историческо нас­лед­с­тво.

Кон­ферен­цията бе отк­рита от д-р Нина Де Брюне, дирек­тор на Фон­дация „Арете-Фол”, която пред­с­тави основ­ните цели на науч­ния форум.

Привет­с­т­вие към учас­т­ниците под­несоха член-кореспондент проф. Васил Николов, зам.-председател на БАН, проф. Ваня Лозанова от Инс­титута по бал­канис­тика с Цен­тър по тракология при БАН – въз­питаници на проф. Фол. В емоционално слово рек­торът на УниБИТ проф. Стоян Ден­чев припомни, че проф. Алек­сан­дър Фол е един­с­т­веният бъл­гарин, легитимирал нова меж­дународно приз­ната научна дис­цип­лина – тракологията. Проф. Ден­чев припомни думите на проф. Димитър Иванов за Фол от книгата „Бъл­гар­ски образи”: „При него всичко е внушително – ръст, осанка, глас. Впечат­лението от първа среща неиз­бежно е запом­нящо се, а усещането след стот­ния раз­говор е за допир с неп­реход­ното – ефирно като химн на Орфей, мощно като Тракийс­кия кон­ник”. Рек­торът на УниБИТ напомни, че освен учен Алек­сан­дър Фол е и дър­жав­ник с голяма роля като зам.-министър на кул­турата и минис­тър на прос­ветата от 19741986 г. и на кул­турата, науката и образованието през 1989 г. Като кон­к­ретен принос на проф. Фол бе изтък­нато организирането на излож­бите на тракийско изкус­тво, които през 70-те години са пред­с­тавени с огромен успех в 25 дър­жави, вкл. във Фран­ция, Великоб­ритания, САЩ, Япония, Гер­мания, Мек­сико, и се прев­ръщат в най-разпознаваем елемент на образа на Бъл­гария по света. За активно съх­раняване с помощта на БАН, УниБИТ и други инс­титуции на спомена за Злат­ните години на кул­турно отваряне към света през седем­десетте години на ХХ век, призова проф. Стоян Ден­чев.

Дирек­торът на Инс­титута по лидер­с­тво и пред­седател на Общото съб­рание на УниБИТ проф. Димитър Иванов пред­с­тави решението на авторитетно научно жури таз­годишен носител на наг­радата „Проф. Алек­сан­дър Фол” да бъде доц. д-р. Кос­тадин Кисьов – дирек­тор на Плов­див­с­кия археологически музей. Бе изтък­нато, че Кисьов има сериозен принос за археологичес­ките проуч­вания в региона на Плов­див и в Родопите, че е наг­раден с високи отличия за археология.

Наг­радата „Алек­сан­дър Фол” бе връчена на доц. Кисьов от проф. Стоян Ден­чев и проф. Валерия Фол, която освен съп­руга и най-близък твор­чески сърат­ник на големия учен е и е преподавател в Катедра „Културно-историческо нас­лед­с­тво” в УниБИТ. В своето слово-отговор към учас­т­ниците доц. Кисьов припомни, че Алек­сан­дър Фол е негов преподавател и научен мен­тор в областта на тракологията, археологията и бор­бата за опаз­ване на кул­тур­ното нас­лед­с­тво. Наг­раденият учен раз­каза за солидар­ността и морал­ната под­к­репа, която е получавал от него в тежки за Плов­див­с­кия музей моменти и за една нереализирана мащабна идея на Алек­сан­дър Фол – за национален музей на тракийс­кото изкус­тво, за чието реализиране доц. Кисьов се зарече да работи.

В рам­ките на науч­ната кон­ферен­ция свои пленарни док­лади изнесоха чл.-кор. проф. Васил Николов, проф. Ваня Лозанова и гл. ас. Ружа Попова от БАН. Също така свои научни съоб­щения и док­лади нап­равиха доц. Боряна Русева, д-р Стоянка Димит­рова, Пав­лина Дев­лова от Национал­ния исторически музей, доц. Татянва Шал­ганова и доц. Вален­тина Ганева от Нов бъл­гар­ски универ­ситет. Също така учас­тие с док­лади взеха проф. Иван Маразов, гл. ас. Пламен Пет­ков, д-р. Севим Кур­тчу, учител от с. Сес­лав, Раз­г­рад­ска област и док­торант Айше Реджеб от Вар­нен­с­кия свободен универ­ситет. Сред разис­к­ваните теми бяха „Кул­турно нас­лед­с­тво и национални иден­тич­ности” и „Кул­турно нас­лед­с­тво и изкус­тва”.

Отк­рита бе излож­бата „Пътешес­т­веник във времето”, пос­ветена на проф. Алек­сан­дър Фол. Във връзка с годиш­нината от рож­дението на големия учен и общес­т­виеник Издател­с­тво „Гутен­берг” преиз­дава и пуска на пазара автор­с­кото изс­лед­ване на Алек­сан­дър Фол „Хим­ните на Орфей”.

Теофан Гер­манов

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие