Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет30102020

Брой 209, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Синдикатът на полицията подкрепя протестиращите граждани

Синдикатът на полицията подкрепя протестиращите граждани

Синдикатът на полицията подкрепя протестиращите граждани

Заставаме зад всеки български гражданин, който със законни средства защитава правото си на по-добър живот, се казва в документа на униформените служители

Син­дикал­ната федерация на служителите на МВР под­к­репи протес­тите в специална дек­ларация, изп­ратена до организаторите на недовол­с­т­вото от високите цени на горивата, вдигането на зас­т­рахов­ката „Граж­дан­ска отговор­ност“, по-високия налог за старите автомобили и др.

Зас­таваме зад всеки граж­данин, който защитава правото си на по-добър живот, се казва в документа. Позицията се раз­п­рос­т­ранява масово и в социал­ните мрежи, комен­тира Епицен­тър. Дек­ларацията на син­дикатите е приета през уикенда, вед­нага след като започ­наха масовите шес­т­вия в раз­лични градове на страната. Син­дикатите във вът­реш­ното минис­тер­с­тво бяха двигател на протес­тите на МВР-служители за по-високи зап­лати и по-добри условия на труд. Въз­наг­раж­денията им бяха повишени на старта на бъл­гар­с­кото Европ­ред­седател­с­тво, след като на бил­бор­дове в София те инфор­мираха чуж­дите гости на анг­лийски език за зап­лати от 340 евро в МВР, припомня инфор­мацион­ния сайт.

Като служители в Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи законът ни заб­ранява да изразяваме политически прис­т­рас­тия и антипатии, заб­ранява ни пуб­лично да даваме оценка на политически фор­мации – били те на власт или в опозиция, пише в дек­ларацията на полицейс­ките син­дикати до организаторите на протес­тите. Има обаче и друг закон – Божия. Според него неот­менно право на всяко човешко същес­тво е да се бори за по-добър живот, обяс­няват унифор­мените служители на реда. Щас­т­ливи сме, че днес за нас тези два закона не влизат в кон­ф­ликт. Защото и двата закона не само ни поз­воляват, но и ни задъл­жават да зас­танем до всеки граж­данин, който със законни сред­с­тва защитава правото си на по-добър живот. И под­чинявайки на повелята им, ние Ви под­к­репяме във всички ваши законни дейс­т­вия, насочени към подоб­ряването на живота на бъл­гарите. С пожелание за успех завър­шва дек­ларацията на полицейс­ките син­дикати до недовол­ните от живота си бъл­гари.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие