Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Продължава застаряването и намаляването на населението

Продължава застаряването и намаляването на населението

Продължава застаряването и намаляването на населението

Към 2050 г. всеки десети българин ще бъде над 80-годишен, предупреждават учени от БАН

Раж­даемостта намалява, а смър­т­ността вече над­вишава раж­даемостта. Причина за намаляването на населението също е миг­рацията, заяви вчера пред БНР гл. ас. д-р Стоянка Чер­кезова от депар­тамент „Демог­рафия“ при БАН. Икономичес­ката миг­рация като основен фак­тор за обез­людяването на регионите и намаляването на населението у нас е акцен­тът в раз­работ­ката на учени от Инс­титута за изс­лед­ване на населението и човека при БАН. Те ще пред­с­тавят пред­ложенията си по проекта “Мерки за преодоляване на демог­раф­с­ката криза в Бъл­гария“, въз­ложен от Минис­тер­с­кия съвет, като ще обоб­щят резул­тати от проуч­вания и ще пред­ложат кон­к­ретни мерки за промяна на негатив­ните тен­ден­ции в демог­раф­с­кото раз­витие на страната, комен­тира национал­ното радио. Намалява населението в относителен план в по-младите въз­расти и се увеличава населението в относителен план в по-високите въз­расти, предуп­реди Чер­кезова. Според обяс­ненията й ако пог­лед­нем това в пер­с­пек­тива в след­ващите 2025 години, ще видим, че тези тен­ден­ции не могат да се обър­нат рязко. До 2040 г. бъл­гар­с­кото население може да намалее до 5,8 млн. души. Това, което можем да нап­равим, е да се адап­тираме, така че да отговорим на променените изис­к­вания на струк­турата на населението и да под­гот­вим за по-далечна пер­с­пек­тива обръщането на подобни тен­ден­ции или поне смек­чаването им. По думите на д-р Чер­кезова този процес протича с висока интен­зив­ност и имаме кратко време за реак­ция. Имаме кратко време за адап­тиране на останалите сис­теми — социални и икономически за времето до 20302035 г., би тревога екс­пер­тът. В бъдеще ни очак­ват сериозни предиз­викател­с­тва да произ­веж­даме дос­татъчно в икономиката, за дос­татъчно приходи в данъч­ната и осигурител­ната сис­тема, смятат още учените от БАН. В момента хората над 80 години са около 4,7% от населението. Към 2030 г. очак­ваме да станат приб­лизително 6,2%, а към 2050 г. те ще бъдат около 10% от населението. Населението, което не може да води самос­тоятелен живот ще се увеличава и като брой, и като относително отношение, прог­нозира тя пред БНР.

България

Икономика

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

Скоростта на увеличение на нашия дълг над­вишава темпа на рас­теж на икономиката ни и това се прев­ръща в тен­ден­ция“, комен­тира от Лон­дон проф.…

Прочети още:

Loading...

Култура

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Бел­чев е сценарист на големия кон­церт „Третият лъч“, който събира звезди от няколко генерации в НДК. При 30 процента от капацитета на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Диков прати Локомотив (Сф) на върха във Втора лига

Отборът на Локомотив (София) се върна на върха във Втора лига, след като надви трудно с 3:2 Струм­ска слава. Двубоят от 11-ия кръг на ста…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Произ­водителите на пуйки във Великоб­ритания нас­тояват за спешно изк­лючение за набиране до края на месеца на 1000 сезонни работ­ници от чуж­бин…

Прочети още:

Loading...