Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Румен Радев: Всички действия и извинения на управляващите целят да не загубят властта, с която са се сраснали

Президентът Румен Радев: Всички действия и извинения на управляващите целят да не загубят властта, с която са се сраснали

Президентът Румен Радев: Всички действия и извинения на управляващите целят да не загубят властта, с която са се сраснали

Българите все по-решително ще търсят правата си, защото се измерват не само с миналото, а и с държавите около нас, заяви президентът

Граж­даните виж­дат, че не са приоритет за сегаш­ното управ­ление и то губи тях­ното доверие. Бъл­гарите също така ясно осъз­нават, че всички дейс­т­вия и извинения на властта оттук нататък имат една цел – да не загубят властта, с която са се срас­нали. Това заяви президен­тът Румен Радев в отговор на жур­налис­тически въп­рос.

Дър­жав­ният глава посочи, че всяка власт, независимо дали нас­тоящата или след­ващата, трябва ясно да раз­бере, че няма да може да управ­лява по досегаш­ния начин. „Бъл­гарите все по-решително и организирано ще тър­сят правата си, защото се измер­ват не само с миналото, а и с дър­жавите около нас“, заяви дър­жав­ният глава. Той посочи, че има дъл­бок проб­лем с управ­лението и решението трябва да се търси от Народ­ното съб­рание. „Президен­тът не може да иска оставки на когото и да е. Но в тази ситуация аз винаги ще бъда на страната на граж­даните“, категоричен беше Румен Радев. Помолен да комен­тира твър­дения, че е „под­с­т­рекател“ на граж­дан­с­ките протести, президен­тът определи подобни изказ­вания като ирелеван­тни. „Протес­тите са закономерни и основателни и никой закон не заб­ранява организирането им“, отбеляза Румен Радев.

На въп­рос защо дър­жав­ният глава е отк­лонил среща с пред­с­тавители на ГЕРБ, но е приел лидера на БСП Кор­нелия Нинова, Румен Радев призова да не се бърка „закон“ с „визия“. Няма как президен­тът да обсъжда с депутати закони, които са в процес на изгот­вяне, защото той е нак­рая на законодател­ната верига, посочи Румен Радев и допълни, че Кор­нелия Нинова като лидер на БСП е поис­кала да го запоз­нае с проекта на пар­тията „Визия за Бъл­гария“. „Аз съм готов да приема лидера на пар­тия ГЕРБ — г-н Борисов, и да изс­лушам неговата визия за справянето с коруп­цията по високите етажи на властта, за прек­ратяването на катас­т­рофал­ния срив на инвес­тициите, за икономичес­кото догон­ване на дър­жавите от Цен­т­рална и Източна Европа, които се откъс­наха далеч нап­ред по тем­пове на икономически рас­теж и по качес­тво на живот“, заяви Румен Радев.

На въп­рос, свър­зан с пореден комен­тар на пред­с­тавител на „Обединени пат­риоти“ по отношение на децата с увреж­дания, президен­тът отговори, че такива изказ­вания са категорично недопус­тими и трябва да пос­ледва реак­ция от управ­ляващата коалиция.

На въп­рос за раз­ног­ласията у нас по Глобал­ния пакт на ООН за миг­рацията дър­жав­ният глава заяви, че явно управ­ляващите в момента се лутат как точно да определят своята позиция, след като вече вед­нъж са се „опарили“ с Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. „Раз­бирам, че им е трудно, защото досега те отк­рито навън не са изразявали твърда бъл­гар­ска позиция. Проб­лемът наис­тина е глобален и като такъв, според мен, пакт трябва да има, но пред­лаганите тек­с­тове в него не работят в никакъв случай в наш интерес, защото има клаузи, кол­кото и да е необ­вър­з­ващ, които пос­тавят на риск и национален суверенитет, и социални сис­теми, и вът­решен мир“, заяви Румен Радев и посочи, че страната ни не бива да под­писва документа.

Никога не съм каз­вал, че Бъл­гария е блато, а че трябва да се измъкне от блатото и съм казал как“, заяви Румен Радев в отговор на въп­рос и помоли медиите корек­тно да пред­с­тавят думите му от лек­цията, изнесена пред студенти в Плов­див, в противен случай се раз­п­рос­т­раняват фал­шиви новини.

Бъл­гария има нужда от модерна и боес­пособна армия

Въп­реки всички проб­леми и предиз­викател­с­тва на днеш­ния ден Сухопътни войски продъл­жават да коват нови способ­ности и съв­мес­тимост с нашите съюз­ници, кол­кото и трудно да е това. Светът е динамичен и противоречив и Бъл­гария има нужда от модерна и боес­пособна армия, съв­мес­тима със своите съюз­ници. Този приоритет трябва да стои на вниманието на дър­жав­ното и вис­шето военно ръковод­с­тво. Това заяви президен­тът и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ на Въоръжените сили Румен Радев при отк­риването на тър­жес­т­веното съб­рание във Военна академия „Георги Стой­ков Раков­ски“ по повод праз­никa на Сухопътни войски – 19 ноем­ври.

Дър­жав­ният глава изрази надежда, че проек­тът за превъоръжаване на Сухопътни войски като част от проек­тите и на другите Въоръжени сили ще се реализира и ще даде ново тех­нологично ниво, което ще пос­тави офицерите, сер­жан­тите и вой­ниците ни в зас­лужена среда, в която могат да раз­гър­нат своя потен­циал, да изг­радят оперативни способ­ности и отб­ранителен капацитет, от които Бъл­гария има нужда.

Румен Радев посочи, че това не решава всички проб­леми и те продъл­жават да стоят сериозни и с особена сила в Сухопътни войски, защото там недоком­п­лек­тът е най-голям. „Условията са изк­лючително тежки, има нужда от по-голямо внимание към бой­ната и спомагателна тех­ника, към индивидуал­ното оборуд­ване, към социал­ния статус и прес­тижа на воен­нос­лужещия, както и към условията за професионално раз­витие и кариерно израс­т­ване. Това са все неща, които трябва да стоят на вниманието и на политичес­кото, и на воен­ното ръковод­с­тво“, категоричен беше президен­тът.

Бъл­гар­с­ките сухопътни войски са нераз­делна част от нашия народ, защото в цялата си история с без­п­римерен героизъм и храб­рост са защитавали и служили вярно на своя народ. Доказали са, че са ключов фак­тор за суверенитета, териториал­ната цялост и независимостта на Бъл­гария“, под­черта в словото си на церемонията дър­жав­ният глава.

Президен­тът изтъкна, че Сухопътни войски са преминали през много тежки изпитания, но винаги са всявали ужас сред против­ници и рес­пект сред съюз­ници. Бъл­гар­с­кият вой­ник е оставал там, където другите са бягали, и е продъл­жавал нап­ред, когато другите са спирали. Нес­лучайно няма нито едно пленено бъл­гар­ско бойно знаме, а пред наши генерали и военни са свеж­дани чужди знамена. „Убеден съм, че всички проб­леми ще намерят своето решение, защото Бъл­гария раз­чита на своите Въоръжени сили и на Сухопътни войски“, каза още Румен Радев.

На тър­жес­т­веното събитие присъс­т­ваха начал­никът на отб­раната генерал-лейтенант Анд­рей Боцев, начал­никът на Военна академия „Г. С. Раков­ски“ генерал-майор Груди Ангелов, коман­дирът на Сухопътни войски генерал-майор Михаил Попов, офицери от видовете въоръжени сили, слушатели и въз­питаници на воен­ната Алма матер, ветерани.

България

Икономика

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

Скоростта на увеличение на нашия дълг над­вишава темпа на рас­теж на икономиката ни и това се прев­ръща в тен­ден­ция“, комен­тира от Лон­дон проф.…

Прочети още:

Loading...

Култура

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Бел­чев е сценарист на големия кон­церт „Третият лъч“, който събира звезди от няколко генерации в НДК. При 30 процента от капацитета на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Диков прати Локомотив (Сф) на върха във Втора лига

Отборът на Локомотив (София) се върна на върха във Втора лига, след като надви трудно с 3:2 Струм­ска слава. Двубоят от 11-ия кръг на ста…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Произ­водителите на пуйки във Великоб­ритания нас­тояват за спешно изк­лючение за набиране до края на месеца на 1000 сезонни работ­ници от чуж­бин…

Прочети още:

Loading...