Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 208, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социолог: Хората се бунтуват, правителството не умее да управлява, а да властва

Социолог: Хората се бунтуват, правителството не умее да управлява, а да властва

Социолог: Хората се бунтуват, правителството не умее да управлява, а да властва

Свидетели сме на бунт, а не просто на протести, и той е насочен към тези, които не умеят да управ­ляват, а само да влас­т­ват. Това каза за сут­реш­ния блок „Добро утро, Бъл­гария“ на Радио „Фокус“ социологът Кънчо Стой­чев. Той уточни, че протес­тите се харак­теризират със съвър­шено ясни и ком­пак­тни искания, целящи не смяна на властта, а раз­решаване на кон­к­ретен проб­лем.

Това, което виж­даме след протеста на май­ките на деца с увреж­дания обаче са бун­тове с присъщата за тях спон­тан­ност, недос­татъчна организираност, неизяс­нени кон­к­ретни искания, но пряка претен­ция за сваляне на властта, обясни социологът. Според Кънчо Стой­чев сме в зародиша на нещо по-голямо, след 10 години с лип­с­ващи реформи.

Причините са множес­тво: на първо място ароган­т­ността на това управ­ление вече десет години, драс­тич­ното раз­минаване между днев­ния ред на това управ­ление и на хората, както и пос­тоянно биене в гър­дите за успехи, при положение, че виж­даме пълен зас­той. Освен това виж­даме задъл­бочен процес на сливане на една пар­тия с дър­жавата, което е срамен рецидив от миналото, но в по-грозна форма – става въп­рос за ГЕРБ и няма нор­мален човек, който да смята нещо раз­лично. След което виж­даме проб­леми и в начина на упраж­няване на властта – управ­ление означава служба в интерес на хората, но в пос­лед­ните десет години на наб­людаваме нищо такова у нас. То е замес­тено от влас­т­ване, а то е коренно раз­лично от управ­лението – то се свежда до тех­ники за взимане и удър­жане на властта, а тези, които я притежават, имат феноменално умение да влас­т­ват, но не и да управ­ляват – именно за това са бун­товете“, комен­тира Кънчо Стой­чев.

Той сподели, че не вижда причина за успокояване на общес­т­веното нап­режение, тъй като капакът на тен­джерата с недовол­с­т­вото е удър­жан твърде дълго. Според него вероят­ността за пред­с­рочни избори всеки ден расте, правоп­ропор­ционално на рас­тящата загуба на легитим­ност. Изборите не са нищо страшно, а тъкмо обрат­ното – те са най-нормалната реак­ция в подобна ситуация по време на демок­рация, обясни социологът.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие