Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 208, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Илияна Йотова: Софийският университет се превърна в център на съпротивата срещу отказа от духовност

Илияна Йотова: Софийският университет се превърна в център на съпротивата срещу отказа от духовност

Илияна Йотова: Софийският университет се превърна в център на съпротивата срещу отказа от духовност

Софийс­кият универ­ситет “Св. Климент Охрид­ски” се превърна в цен­тър на съп­ротивата срещу отказа от духов­ност и кул­тура, от образование и прос­ветител­с­тво, заяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова на тър­жес­т­вото за пат­рон­ния праз­ник на Софийс­кия универ­ситет “Св. Климент Охрид­ски“, който тази година отбелязва 130-ата си годиш­нина. Няма как да ни задоволяват днес полус­туденти, полуп­реподаватели и полунаука, и Софийс­кият универ­ситет е най-големият борец срещу това, отбеляза Йотова. Тя добави, че с раз­витието на високите тех­нологии с един бутон можем да се свър­жем с почти всички, а сме все по-отчуждени и по-сами отв­сякога, защото само знанието не е дос­татъчно. Тук е огром­ната роля на духов­ните цен­т­рове, на универ­ситетите — близостта, въз­мож­ността за общуване, за спор и дис­кусии, това е мяс­тото за тези дис­кусии, където всеки може да потърси и да намери себе си, комен­тира вицеп­резиден­тът. Най-важният урок, който научих тук, е, че свобод­ният човек е тър­сещият и даващият, а знанието ражда свобода, отбеляза Йотова. От името на президента тя връчи плакет за цялос­т­ната дей­ност на Софийс­кия универ­ситет. Рек­торът проф. Анас­тас Гер­джиков отбеляза, че универ­ситетът се стреми да се отвори към общес­т­вото като една от най-важните образователни, научни и кул­турни инс­титуции на Бъл­гария. Целта е не просто да запоз­наем общес­т­веността с нашата работа, а да се опитаме да променим общес­т­вения климат,в който губим цен­нос­тите си, заяви той. Най-важното е, че не зат­варяме знанието между стените на универ­ситета, а като нашия пат­рон Свети Климент Охрид­ски трябва да раз­п­ръс­нем духов­ността нав­сякъде, не само да образоваме, но и да въз­питаваме духов­ност, кул­турни традиции, морални цен­ности и човеч­ност, посочи рек­торът. Много медии под­к­репиха целта ни да изпол­з­ваме юбилея, за да обър­нем внимание, че духов­ността е важна и пренеб­рег­ването й за сметка на материал­ното води до тежки пос­лед­с­т­вия за раз­витието на индивида, на меж­дучовеш­ките отношения и оттам — на цялото общес­тво, комен­тира той и посочи, че без­духов­ният човек, кол­кото и да е осигурен материално, не е щас­т­лив човек, отчете професорът. Рек­торът отбеляза, че СУ е най-старият и най-голям универ­ситет на Бъл­гария, пред­лагащ най-високо качес­тво на образованието и даващ най-високи научни резул­тати. Универ­ситетът пред­лага обучение в 120 бакалавър­ски специал­ности, над 400 магис­тър­ски и близо 200 док­тор­ски прог­рами. В него получават образованието си 21 хиляди студенти във всички образователни степени.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие