Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 208, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Транспортен хаос и високи цени на билети за междуградски автобуси, прогнозра социалист

Транспортен хаос и високи цени на билети за междуградски автобуси, прогнозра социалист

Няма логика в начина, по който се правят пред­ложенията на управ­ляващите за по-голяма събираемост на задъл­женията към АПИ от глоби и наказателни пос­танов­ления при пътни нарушения. Проб­лемът е, че инфор­мацион­ните сис­теми и на КАТ, и МВР не са надеж­дни. Има редица случаи, в които си платил глоба, но в сис­темата на КАТ на е отчетено”. Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Георги Свилен­ски пред БНТ. Според него, ако това нещо се получи отново, много хора ще бъдат връщани от тех­нически прег­лед на автомобила си неос­нователно. По отношение на въвеж­дането на ТОЛ сис­темата, според Свилен­ски, има редица нерешени проб­леми. „Законът казва, че първа, втора и трета категория пътища ще бъдат обх­ванати, но по-надолу пише, че правител­с­т­вото ги определя тези пътища. Пред­виж­даше се 85% от всички пътища да бъдат обх­ванати и така ние щяхме да сме пър­вата страна в ЕС с такъв висок процент. После започ­наха да намаляват, заради недовол­с­т­вото на хората, и стиг­наха до 60%”, добави той. Свилен­ски беше категоричен, че нерешените проб­леми пок­рай въп­роса с ТОЛ сис­темата ще хвър­лят страната в тран­с­пор­тен хаос, а цените на меж­дуг­рад­с­ките автобусни превози ще скочат. „Ще извадят 600 тол-полицаи на пътя, а като се говори за елек­т­ронно управ­ление, се пред­полага да се намали човеш­кият фак­тор”, учуди се народ­ният пред­с­тавител от левицата. „Защо дър­жавата харчи 220 млн. лв. за елек­т­ронна сис­тема, която ще е най-добрата в Европа, и в същото време слага нови 600 човека на пътя и 300 за админис­т­рация?”, попита Свилен­ски. Зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” припомни, че БСП иска да бъде нап­равена екс­пер­тиза за качес­т­вото на строител­с­т­вото на пътища у нас от вън­шна лаборатория, пред пог­леда на медиите.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие