Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 208, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Парламентът прие рамката на бюджета за здраве

Парламентът прие рамката на бюджета за здраве

Парламентът прие рамката на бюджета за здраве

Разходите за НЗОК са в размер на 4.3 млрд. лева

Пар­ламен­тът прие рам­ката на бюджета на НЗОК за 2019 година. “За“ гласуваха 91 народни пред­с­тавители, 51 бяха “против“, а 12 се въз­дър­жаха. Депутатите отх­вър­лиха пред­ложената от БСП рамка за бюджета на НЗОК. В нея се пред­виж­даха допъл­нителни приходи от 140 млн. лв. 490 млн. лв. повече отпуска дър­жавата в бюджета за 2019 година, в срав­нение с 2018 година. За след­ващата година приходите в бюджета ще бъдат в раз­мер на почти 4,3 млрд. лв. Ръс­тът в приходите е с 418,4 млн. лв. спрямо 2018 година. Здрав­ноосигурител­ните приходи ще бъдат над 4,2 млрд. лева, в които влизат тран­с­фери за здравно осигуряване и здрав­ноосигурителни вноски. През след­ващата година Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването ще изп­лати 43 хил. лева на НЗОК за раз­ходи. Раз­ходите в бюджета на Касата са в раз­мер на над 4,3 млрд. лв. — с над 489 млн. лв. повече в срав­нение с 2018 година. Раз­ходите за пер­сонал са в раз­мер на над 41 милиона, за админис­т­ративни дей­ности– над 12 млн. лв., за здрав­ноосигурителни плащания– малко над 4,1 млрд. лв. Пар­ламен­тът реши раз­мерът на задъл­жител­ната здрав­ноосигурителна вноска за 2019 година да бъде 8%, предаде Аген­ция “Фокус“. Раз­мерът на внос­ката ще бъде същият, както през 2018 година. В бюджета на НЗОК 2,5 млрд. лв. отпуска дър­жавата за медицин­ски дей­ности. 167 млн. лв. са сред­с­т­вата за ден­тални дей­ности, а 1,2 млрд. лв. за лекар­с­тва и медицин­ски изделия. Около 2 млн. хос­питализации по клинични пътеки и 1,5 млн. клинични и амбулаторни процедури ще се финан­сират със сред­с­т­вата за бол­нична медицин­ска помощ. 6,5 млн. ден­тални дей­ности ще се финан­сират през 2019 година, което е с 50 хил. повече спрямо тази година. Около 1,5 млн. здрав­ноосигурени лица ще получават лекар­с­тва, зап­лащани напълно или час­тично от НЗОК за домашно лечение. Ще се зап­лащат лекар­с­т­вени продукти на над 33 хил. здрав­ноосигурени лица за лечение на злокачес­т­вени заболявания в условията на бол­нична медицин­ска помощ. Очак­ваният брой пациенти за 2019 г. за извън­бол­нична диаг­нос­тика и лечение с медицин­ски изделия е над 100 хил., а за бол­нично лечение– 40 хил. Основен спор по рам­ката на този бюджет предиз­викаха парите за лечението на неосигурените. Според ГЕРБ нито един бъл­гар­ски граж­данин, независимо от здрав­ния си статус, няма да остане без спешна помощ. От БСП пред­ложиха съз­даване на фонд за здравно неосигурените, но пред­ложението не бе прието.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие