Проф. Мариела Модева ще работи за повече евросредства за образованието и младежта

Проф. Мариела Модева ще работи за повече евросредства за образованието и младежта

Нуж­дата от бъл­гар­ско кон­сул­с­тво в Бар­селона, което ще улесни значително издаването на документи, въз­мож­нос­тите за образование в страните от ЕС и важ­ността на изборите за Европейски пар­ламент бяха сред темите, обсъж­дани от кан­дидата за евродепутат от “БСП за Бъл­гария” проф. Мариела Модева и пред­с­тавители на бъл­гар­с­ката общ­ност в Бар­селона. Кан­дидатът за евродепутат призова сънарод­ниците ни извън страната да гласуват активно, а присъс­т­ващите споделиха, че до момента са пред­с­тавени повече от 90 заяв­ления и пред­с­тои отварянето на изборна сек­ция в града. На срещата проф. Мариела Модева заяви, че нейна кауза е да се нас­тоява за повишаване на сред­с­т­вата по прог­рама “Еразъм+“, към която младите хора проявяват голям интерес и някои от тях активно учас­т­ват в мобил­ност с цел обучение, включително в Бар­селона. Кан­дидатът за евродепутат заяви, че исканията на сънарод­ниците ни ще бъдат отс­тоявани на национално и европейско ниво.