Иво Христов: Правителството се хвали с огромен излишък, а тегли 400 милиона кредит за изтребители

Иво Христов: Правителството се хвали с огромен излишък, а тегли 400 милиона кредит за изтребители

Механичното изравняване на половете в евроинституциите поставя компетентността на второ място, заяви по БНТ евродепутатът-социалист

Европа трябва да бъде съх­ранена, защото при всич­ките й кусури, тя гаран­тира стабил­ността на кон­тинента“. Това заяви евродепутатът от БСП Иво Хрис­тов в сут­реш­ния блок на БНТ, съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията.

Според него ЕС вече е тол­кова сложен организъм, че трябва да съв­мести няколко алгоритъма, за да кон­с­титуира своите органи.

Пар­тиите трябва да се погодят, за да фор­мират пар­ламен­тарно мнозин­с­тво и да има Комисия. След това идват дър­жавите, всяка от които претен­дира за определени ресори – едни са по-привлекателни, други – по-малко. Към това се нас­лагва и т.нар. джен­дър баланс – паритетът между жени и мъже в Комисията“, под­черта той.

Като резул­тат от това той посочи абсур­дни пред­ложения, като това всяка страна да издигне по двама кан­дидати за еврокомисар – мъж и жена, за да може бъдещият пред­седател на Комисията да под­бере съот­вет­ния брой мъже и жени. „Намирам това за абсур­дно. Това механично израв­няване на половете в едно управ­ляващо тяло означава, че ком­петен­т­ността отс­тъпва на второ място“, каза още Хрис­тов.

Той под­черта, че има кризи в отделни дър­жави и наз­рели проб­леми, които трябва да бъдат решени. „Всички народи очак­ват нещо, а виж­дат политически пазар­лък“, комен­тира евродепутатът.

В ЕП приоритетно ще инициирам образуването на група измежду бив­шите жур­налисти сред депутатите – има много такива, която да наб­людава демок­ратич­ните процеси и тези, свър­зани със свободата на словото на медиите в раз­лич­ните страни. Това е проб­лем за цяла Европа, а в Бъл­гария той вече е драматичен“, заяви Хрис­тов. 

По повод намаляването на пар­тий­ните суб­сидии, Иво Хрис­тов под­черта, че ГЕРБ не зависи от пар­тий­ното финан­сиране. „Това е партия-държава и раз­полага с целия общес­т­вен ресурс, раз­п­ределя бюджет­ния излишък, който е в раз­мер над 2 млрд. лв., не е опряла до тези пари. Всички останали пар­тии, с изк­лючение на ДПС, зависят от това финан­сиране и за ГЕРБ е логично да го отреже“, комен­тира евродепутатът.

Той припомни най-лошата си прог­ноза от кам­панията, която според него се сбъдва – да се окажат пос­лед­ните избори. „На есен може би никой няма да пита хората за кой ще гласуват, защото ГЕРБ ще купи изборите и то съв­сем законно. Това бе демон­с­т­рирано и в тази кам­пания. Борисов нап­рави турне за овации и раз­даваше пари из страната“, каза още той.

Според него тези дни се случва нещо странно, в което няма бюджетна логика – правител­с­т­вото, което се хвали с огромен бюджетен излишък, заема нови 400 млн.лв. за изтребители.e

Ще зад­лъж­нят дър­жавата, за да запазят бюджет­ния излишък за купуване на избори. С решението за суб­сидиите ще пос­т­радат всички пар­тии. Това ще бъде фатален удар върху бъл­гар­с­ката пар­тийна сис­тема“, категоричен е Хрис­тов. 

Във връзка със закупуването на самолети, евродепутатът посочи Полша като добър пример как се прави политика. „Тя купува F-35 – залага на бъдещето, а не като нас – на миналото, и договаря падането на визите. Бъл­гария няма да получи нищо, но ще плати повече от пред­виденото, ще получи самолети с орязани бойни способ­ности, тъй като, за да се вмес­тят в тази рамка, ще трябва да се лишат от тех­нологични екс­три. Във всяко отношение сме на минус“, под­черта Иво Хрис­тов.