Йотова: Разделението и отчуждението днес трябва да чуят смисъла и силата на заветите на Левски

Йотова: Разделението и отчуждението днес трябва да чуят смисъла и силата на заветите на Левски

Раз­делението и отчуж­дението от днеш­ния ден трябва да чуят смисъла и силата на заветите на Васил Лев­ски. Неговите думи за родолюбие и пат­риотизъм никога не отрекоха другите, а зовяха към единение, заяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова на чес­т­ването на 182-годишнината от рож­дението на Апос­тола на свободата пред памет­ника му в Борисовата градина в София, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава. Ние, бъл­гарите, успяваме само когато сме обединени, изтъкна вицеп­резиден­тът и цитира Лев­ски: “Всичко се със­тои в нашите дружни усилия“. Думите на Апос­тола никога не проз­вучаха от сцени и трибуни, никога нямаше “аз“ и “вие“. Той бе сред хората и заедно с тях, да се кажат “ти моите кривини и аз твоите, па да се поп­равим и всички да вър­вим наедно“, защото “всичко зависи от вишег­ласието“, под­черта Йотова. По думите на вицеп­резидента днес смисълът и целта на национално-освободителното ни движение не са изгубили своето значение. Коп­нежът за бъл­гар­ска дър­жава в оковите на роб­с­т­вото днес означава дър­жав­ност. Силна дър­жава, която гаран­тира правата на своите граж­дани, брани интересите им, помага на слабите, бори се с неравен­с­т­вата и бед­ността. Дър­жава, силна в своята иден­тич­ност, на равни нога с останалите в европейс­кото семейс­тво, посочи вицеп­резиден­тът Йотова. Мал­цина са героите, чиито думи прилягат на всяко време. Един от тях е Васил Лев­ски. Човек, който не искаше нищо за себе си, но притежаваше най-големия дар на съд­бата – да убеж­даваш и да ти вяр­ват, да проповяд­ваш идеи и другите да ги приемат за свои. Легенда и без­с­мър­тие, мъченик и светец, самочув­с­т­вие на цял един народ, заяви още Йотова, цитирана от Канал 3.