Лекарският съюз: Реформата на Ананиев не решава нито един проблем

Лекарският съюз: Реформата на Ананиев не решава нито един проблем

Категорично се противопоставяме на опитите съсловната организация да бъде извадена от процесите на формиране и договаряне на здравни политики у нас, се казва в позиция на БЛС

На 15.07.2019 г. в Зала 3 на НДК минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев пред­с­тави кон­цеп­ция за Нов здравен модел, пред­виж­дащ час­тни зас­т­рахователни фон­дове да се кон­курират със здрав­ната каса за основ­ния пакет на лечение, който се пок­рива от задъл­жител­ната здрав­ноосигурителна вноска, която е в раз­мер на 8%. Увеличение не се пред­вижда. Това пише в Становище на БЛС относно кон­цеп­цията за нов здравен модел, раз­п­ратено до медиите. 

Ето какво пише още в Становището на БЛС

Пред­вижда се обаче, всеки човек да може да избира къде да отиват тези 8% — в Касата или в час­тен фонд. Ако даден пациент не е нап­равил избор, то той или ще остава в НЗОК или ще бъде раз­п­ределен в някой от здрав­ните фон­дове. Условието, за да бъде лицен­зиран даден фонд, е той да набере минимум 500 хил. осигурени лица. 

БЛС привет­с­тва опитите за реформа от страна на здрав­ното минис­тер­с­тво, като намира, че те са необ­ходими и закъс­нели. В кон­цеп­цията, пред­с­тавена от минис­търа на здравеопаз­ването, обаче лип­с­ват реални раз­чети, лип­с­ват прог­нози, лип­сва оценка на риска, лип­сва оценка на въз­дейс­т­вието. 

БЛС е силно обез­покоен от пред­ложената кон­цеп­ция за Нов здравен модел. 

Причините: 

Кон­цеп­цията, пред­с­тавена от здрав­ния минис­тър, пред­вижда да се оперира със същите сред­с­тва, с които раз­полага в момента сис­темата у нас, пред­лагайки обаче те да се раз­п­ределят между няколко платци. БЛС очак­ваше кон­цеп­цията на здрав­ното ведом­с­тво да над­г­ради същес­т­вуващия модел, съз­давайки условия за реална кон­курен­ция. 

Недопус­тимо е правото на пациента да избира кой да го лекува да бъде измес­тено от избора кой да финан­сира лечението му. Неос­поримо предим­с­тво на здрав­ната сис­тема у нас е бър­зият и лесен дос­тъп на пациен­тите до здравни грижи – предим­с­тво, което пред­ложената кон­цеп­ция отнема безал­тер­нативно. 

БЛС категорично се противопос­тавя на опитите със­лов­ната организация да бъде извадена от процесите на фор­миране и договаряне на здравни политики у нас. 

БЛС е категоричен, че ако пред­ложената кон­цеп­ция влезе в сила, основ­ният пакет от медицин­ски дей­ности трябва да бъде прид­ружен с рам­ково договаряне за основни минимални цени, които трябва да бъдат гаран­тирани на дос­тав­чиците на медицин­ски услуги. 

Със­лов­ната организация остро въз­разява срещу идеята отделни лекари – общоп­рак­тикуващи, лекари от специализираната медицин­ска помощ и отделни бол­ници да се договарят самос­тоятелно с много по-мощни от тях струк­тури, как­вито са зас­т­раховател­ните фон­дове. 

Пред­лаганата кон­цеп­ция на Нов модел на здравеопаз­ване няма да реши основ­ните проб­леми, свър­зани с кад­ровия дефицит и нерав­номер­ното раз­п­ределение на здравни услуги в страната, които категорично са приоритет на дър­жавата. 

В пред­ложението на МЗ отново не се обръща внимание и не се пред­лага решение на проб­лема с големия брой неосигурени пациенти. 

Не на пос­ледно място, БЛС смята, че демонополизация на НЗОК чрез раз­п­ределяне на равни вноски от общес­т­вения ресурс между отдел­ните платци за всеки записан здрав­ноосигурен граж­данин, без прилагане на механизъм за израв­няване на риска, няма да съз­даде рав­нопос­тавеност и кон­курен­ция, а ще доведе до нови дис­баланси в сис­темата. 

БЛС пред­лага преди вскакакви опити за промяна в модела на здрав­ното осигуряване да бъде нап­равено след­ното: 

- Въвеж­дане на Национална здравна инфор­мационна сис­тема, въвеж­дане на дейс­т­ващо елек­т­ронно досие на пациента. 

- Реално остой­нос­тяване на всички медицин­ски дей­ности, остой­нос­тяване на лекар­с­кия и на специалис­тите по здравни грижи труд. 

- Дефиниране на основен пакет от медицин­ски дей­ности, който е въз­можно реално да бъде финан­сиран и обез­печен от здравна вноска в раз­мер на 8%. 

- Над­г­раж­дане на задъл­жител­ното осигуряване, гаран­тиращо основ­ния пакет с дефиниране на дей­ности в допъл­нителен, които да бъдат зап­лащани от доб­роволни фон­дове и зас­т­рахователи. 

БЛС е категоричен, че е недопус­тимо управ­ляващите да си играят по този начин с нер­вите на изпъл­нителите на медицин­ска помощ. Недопус­тимо е да се говори за качес­тво на медицин­с­ките услуги без да се повишават цените, без да се увеличава внос­ката, без да се свива основ­ният пакет, без да се зап­лаща цялата извър­шена вече дей­ност и всичко това да бъде за сметка на лекарите и специалис­тите по здравни грижи. 

С това бъл­гар­с­ките лекари не са съг­ласни и питат: Бъл­гар­с­кият лекар, медицин­с­ките специалисти и пациен­тите ли са виновни за неб­лагополучията в здрав­ната сис­тема?