Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Омбудсманът Мая Манолова работи за интересите на българите, живеещи във Великобритания

Омбудсманът Мая Манолова работи за интересите на българите, живеещи във Великобритания

Притес­нението на нашите сънарод­ници във Великоб­ритания е, че при евен­туално напус­кане на Великоб­ритания без споразумение, ще бъдат сериозно зас­т­рашени правата им – на свободно пред­виж­ване, пребиваване, равно третиране и др. Това каза омбуд­с­манът Мая Манолова на дис­кусия за Брек­зит по проб­лемите на бъл­гарите във Великоб­ритания, предаде репор­тер на Аген­ция „Фокус“. „Повод за днеш­ната среща е едно под­робно писмо от бъл­гарите, които живеят в Лон­дон и са изк­лючително притес­нени за пред­с­тоящото напус­кане от страна на Великоб­ритания на ЕС най-вероятно без споразумение. Пред­вид труд­ните преговори и очак­ването, че Брек­зит ще се случи на 31 октом­ври 2019 г. без сключ­ване на споразумение, което да уреди ясно и неп­ротиворечиво правата на граж­даните на Европейс­кия съюз във Великоб­ритания, тази опас­ност става все по-голяма. Всички ние си даваме сметка, че лип­сата на споразумение за Брек­зит ще зас­т­раши огромен брой не само бъл­гар­ски граж­дани, но и на страни членки на ЕС“, заяви Манолова. Тя допълни, че с това са свър­зани и редица други права — здравни, социални и прочее. По думите ѝ притес­ненията са свър­зани най-вече с тези бъл­гар­ски граж­дани, които не са добили статут и не са започ­нали процедура по добиване на такъв. „Чис­лата показ­ват, че от 280 000 бъл­гар­ски граж­дани във Великоб­ритания, едва 45 000 са придобили статут към днешна дата. Двете основни теми, които се пред­с­тавят от нашите сънарод­ници във Великоб­ритания са свър­зани с придобиването на емиг­рационен статут след Брек­зит и зат­руд­нена социална интег­рация“, посочи омбуд­с­манът. Според нея огромен проб­лем е и същес­т­вуващата неяс­нота за това по какъв начин те ще могат да упраж­няват правата си – на пътуване, пребиваване и т.н. „Проб­лем е и изк­лючител­ната слож­ност на админис­т­ратив­ната процедура за добиване на статут. Проб­лем е и недос­татъч­ната ком­пютърна грамот­ност, езиковата бариера и др. Затова е и тази среща, за да прив­лечем вниманието на бъл­гар­с­ките инс­титуции, защото е без­с­порно, че е необ­ходима инфор­мационна кам­пания, която да стигне до нашите сънарод­ници във Великоб­ритания“, добави Манолова. Тя бе категорична, че една инс­титуция не може да се справи сама, а е необ­ходимо взаимодейс­т­вие между раз­лични инс­титуции. 

Пос­ланик Хоп­кинс: Няма да има необ­ходимост от крат­кос­рочни визи

След­ващите няколко сед­мици ще оповес­тим повече инфор­мация за правилата за тези, които ще останат повече от 90 дни”, поясни Хоп­кинс.

Има нова схема за регис­т­риране на европейс­ките граж­дани, за да могат те да уредят своя статут.

54 хил. бъл­гари вече се регис­т­рираха чрез приложение на телефоните си. Процедурата е лесна и призоваваме и останалите бъл­гари да го нап­равят”, обясни пос­ланикът.

По думите й, пресата „раз­духва страхове”, говори за недос­тиг на лекар­с­тва или че ще има необ­ходимост от визи. Това обаче не е вярно, защото Обединеното крал­с­тво много сериозно се под­готвя за излизане от ЕС без сделка.

Хоп­кинс обясни, че е обичайна кон­с­титуционна процедура кралицата да спре временно дей­ността на пар­ламента и тя да се съг­ласи. През пос­лед­ните 60 години тя често е одоб­рявала подобно нещо и не става въп­рос за позиция на кралицата относно Брек­зит.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...