МВР разкри жестокото убийство на възрастните хора, открити край Негован

МВР разкри жестокото убийство на възрастните хора, открити край Негован

Извършителите са строителни работници, целта е грабеж на пари от продажба на имот

Задър­жаните за убийс­т­вото на въз­рас­т­ните хора, чиито тела бяха намерени край Негован, са нап­равили пълни самоп­риз­нания.

При пър­воначал­ните раз­пити двамата мъже – на 39 и 44 години, си прех­вър­ляли вината за това кой е физичес­кият извър­шител.

Впос­лед­с­т­вие арес­туваният Пламен Шляпашки приз­нал, че той е натис­нал спусъка на незаконно оръжие и зас­т­релял жер­т­вите в главата, съобщи Нова телевизия.

Арес­туваните Пламен Шляпашки и Георги Нан­чев са семейни, с деца и са работили на много строителни обекти в София и окол­ните градове. Георги е родом от Троян, а Пламен е от София.

Убитите са 75-годишният Йор­дан и 70-годишната Марияна. За Йор­дан се знае, че в бивш треньор по борба, работил дълги години и в чуж­бина. 

Жес­токото убийс­тво е извър­шено на 14 юли в апар­тамент на цен­т­рал­ния столичен булевард “Витоша”.

След изс­т­релите задър­жаните раз­ч­ленили телата на убитите в банята на жилището, натъп­кали ги в бидони и с джип ги откарали край Негован. После се вър­нали в апар­тамента и старателно го почис­тили с белина. Скрили пис­толетите в тай­ник в помещение в двора на Тех­ничес­кия универ­ситет.

След ареста раз­к­рили пред раз­с­лед­ващите къде са оставили оръжията.

Прес­тъп­лението е извър­шено с цел обир.

Убий­ците мис­лели, че жер­т­вите дър­жат в дома си пари от продаж­бата на техен апар­тамент в столич­ния квар­тал “Гоце Дел­чев”.

Оказало се обаче, че сред­с­т­вата не са в жилището на бул. “Витоша”.

Оттам прес­тъп­ниците задиг­нали семейни цен­ности, които по-късно са отк­рити в дома на един от арес­туваните.

И двамата са криминално проявени, единият е лежал и в зат­вора. Планирали убийс­т­вото от около година насам.

Били наемани да правят ремонти на друг апар­тамент, соб­с­т­веност на убитото семейс­тво. Тогава зас­т­реляният мъж споделил с един от убий­ците мнение, че лих­вите в бан­ките са много ниски. Вероятно затова прес­тъп­ниците решили, че жер­т­вите дър­жат в дома си парите от продаж­бата на апар­тамента в “Гоце Дел­чев”.

Пламен Шляпашки и съучас­т­никът му Георги Нан­ков бяха арес­тувани в сряда в софийс­кото село Джурово. Очаква се прокуратурата да им пов­дигне обвинения.

По случая са работили 70 служители на МВР. Те дос­тиг­нали първо до извър­шителите. Следили ги в продъл­жение на шест дни преди да ги задър­жат.

Вът­реш­ният минис­тър Младен Маринов раз­кри, че е пот­ресен от пъл­ната без­церемон­ност на убий­ците, както и от факта, че изобщо не са изг­леж­дали притес­нени, когато раз­с­лед­ващите са тръг­нали по петите им и са започ­нали оперативно следени.

Брутални, без­к­рупулни, жес­токи — така раз­с­лед­ващите опис­ват извър­шителите на едно от най-зловещите убийс­тва в страната през пос­лед­ните години. 

Зап­летеният случай с намерените раз­ч­ленени тела, оставени в бидони край Негован бе решен успешно и то само за няколко сед­мици. 

Такива случаи като този от село Негован са изк­лючително трудни за раз­к­риване. Трудно може да се каже как раз­с­лед­ващите са стиг­нали до инфор­мацията, защото всичко започва от един бял лист, от две напълно обезоб­разени лица, заяви в сут­реш­ния блок на Нова телевизия криминалис­тът Иван Савов.