ДПС даде старт на предизборната си кампания в Дулово

ДПС даде старт на предизборната си кампания в Дулово

Почет­ният пред­седател на пар­тията д-р Ахмед Доган изп­рати поз­д­рави до членовете и сим­патизан­тите на пар­тията, пред­седателят Мус­тафа Карадайъ бе категоричен, че се борят за свобода и дос­тойно бъдеще за децата ни

ДПС даде старт на предиз­бор­ната си кам­пания от Дулово. Екипът на Цен­т­рал­ния лъч на ДПС начело с пред­седателя Мус­тафа Карадайъ бе пос­рещ­нат в общината от членовете и сим­патизан­тите на пар­тията.

На предиз­бор­ната среща присъс­т­ваха кан­дидати за общин­ски кметове на ДПС от цялата страна.

В изказ­ването си лидерът на ДПС Мус­тафа Карадайъ раз­к­ритикува управ­лението на общината като каза, че Дулово вижда какво се случва в Главиница, Ситово и Каолиново.

Дулово иска ДПС, каза той. Никой няма правото нито от ДПС, нито извън ДПС в 21-ви век да под­лага хората на страх, каза още Карадайъ. Ние сме свободни и дос­тойни хора и искаме дос­тойно да живеем в нашата Родина. Ние сме ДПС. Ние сме борци за права и свободи. Истин­ски свободен е онзи, на когото не му се налага да се под­чинява под страх на някого, отбеляза Карадайъ.

Дулово е носителя на промяната. Дулово ще донесе промяната и в Дулово и в страната, бе категоричен Мус­тафа Карадайъ.

Демок­рацията в Бъл­гария върна нашето дос­тойн­с­тво и гор­дост в нашата Родина. Когато е било нужно да се коригираме, Дулово пак си е било на мяс­тото, каза още пред­седателят на ДПС.

Мус­тафа Карадайъ под­несе специал­ните поз­д­рави на почет­ния пред­седател на ДПС д-р Ахмед Доган към членовете и сим­патизан­тите на ДПС в Дулово.

Правил­ният номер е 55, правил­ният път е ДПС, заяви още той. Аз вяр­вам във вас, аз вяр­вам в общия ни успех на тези избори, за да гаран­тираме сигур­ност и бъдеще на нашите деца в нашата Родина-майка Бъл­гария и в нашите населени места, зак­лючи пред­седателят на ДПС Мус­тафа Карадайъ.

ДПС е един­с­т­вената пар­тия, съз­дадена в годините на прехода и оцеляла до ден-днешен и то в раз­витие, каза зам.-председателят на ПГ на ДПС Йор­дан Цонев. Връз­ката ни с вас е много близка и нашите кан­дидати знаят, освен какво да правят, знаят, че трябва уважение, трябва добра дума, приятел­с­тво и близост до хората.

Властта няма никакъв смисъл, ако не е в името на хората, каза още той. Нашите кан­дидати знаят много добре това и затова те ще победят на тези избори. Това е нашето пос­лание към Бъл­гария — тази мес­тна власт е власт за хората, зак­лючи Йор­дан Цонев.

Ние искаме властта в името на хората, защото можем да управ­ляваме ком­петен­тно. Защото имаме ясна прог­рама, която се чува от нашите кан­дидати, каза пред­седателят на Младежко ДПС и евродепутат Илхан Кючюк. Защото имаме професионално под­гот­вени политици, изг­радили се в тази 20-годишна младежка организация, която е най-голямата младежка организация днес в Европа и това е повод за гор­дост. Имаме опит, имаме знания и е време да ни се доверите, за да нап­равим живота на всеки бъл­гар­ски граж­данин по-добър, допълни Кючюк.

На предиз­бор­ната среща в Дулово присъс­т­ваха и зам.-председателите на ДПС Ахмед Ахмедов и Филиз Хюс­менова, зам.-председателят на НС д-р Нигяр Джафер, евродепутатът Ати­дже Алиева-Вели, народ­ните пред­с­тавители Имрен Мех­медова, Ихсан Хаккъ, Танер Али, Бюр­хан Абазов и д-р Хасан Адемов, членът на ЦОБ Четин Казак, облас­тни и общин­ски пред­седатели на ДПС, кан­дидат кметове на кмет­с­тва и общини и кан­дидати за общин­ски съвет­ници