БСП-София: Да спрем реабилитацията на фашизма

В становище на БСП-София се казва: „Европейс­кият пар­ламент прие „Резолюция относно значението на историчес­ката памет за бъдещето на Европа”. Под претек­ста, че се разоб­личават тоталитаризма и тоталитар­ните режими през ХХ в., в документа се защитават позиции на реван­шизма, русофобията и антикомунизма, както и позиции, които стимулират въз­родилия се фашизъм в Европа.

Целта е да се отрече ролята на Съвет­с­кия съюз като дър­жава — победител и освободител Европа от нацизма през Втората световна война, дала 26 милиона жер­тви. Да се насади омраза и ненавист сред огромни маси хора върху социална основа. Да се изпол­зва миналото като основа за заб­рана на левите пар­тии, на комунис­тичес­ката идеология и сим­воли. Да се призове към раз­рушаване на памет­ници и мемориали на антифашис­тите и на Съвет­с­ката армия.

Като причина за избух­ване на Втората световна война Резолюцията посочва пакта „Рибен­т­роп – Молотов”, преувеличавайки неговото значение. В замяна на това се прик­риват и премъл­чават пакта „Хит­лер – Пил­суд­ски” от 1934 г., пакта „Рибен­т­роп – Хор”, „Антикомин­тер­нов­с­кия пакт” от 1936 г., Испан­с­ката граж­дан­ска война (19361939 г.), Анш­луса на Авс­т­рия през 1938 г. И като венец на без­г­ръб­начието, под­лостта и нес­к­ритите сим­патии на запад­ните европейски политици към Хит­лер се ражда „Мюн­хен­с­кото споразумение” от 1938 г., което окон­чателно отваря пътя на вой­ната. Авторите на Резолюцията услуж­ливо заб­равят, че тоталитаризъм е и насилието, което светов­ният капитал, меж­дународ­ните кор­порации, упраж­няват върху населението на бед­ните и слабо раз­вити дър­жави, обричайки го на тотална бед­ност, глад, болести, нег­рамот­ност и гибел?

Тоталитаризъм е вкар­ването от САЩ на 130 000 японци в кон­ц­лагери в началото на Втората световна война. Зат­вор­ниците са дър­жани в отк­рити клетки, без вода и храна, оставени да умрат. Също така и унищожаването с атомни бомби на Хирошима и Нагазаки. Плод на тоталитаризма е агресията на САЩ срещу Виет­нам и инвазията в Ирак с над милион жер­тви и вой­ните на Вашин­г­тон срещу независими дър­жави, етикирани като „неудобни”. Според БСП-София абсур­дни са също опитите да бъде пос­тавен над­г­робен кръст над комунис­тичес­ките идеи и комунизма, в чиято основа стои триедин­с­т­вото „Свобода – равен­с­тво – брат­с­тво”, докато фашиз­мът раз­деля човечес­т­вото на висши и нисши раси.

БСП-София се обръща към всички бъл­гар­ски граж­дани да се раз­г­раничат и осъдят мракобес­ничес­ката резолюция на ЕП.