Засилено присъствие на жандармерията за студентския празник

Засилено присъствие на жандармерията за студентския празник

Пред­с­тоящият студен­т­ски праз­ник 8 декем­ври по курор­тите ще бъде със засилено присъс­т­вие на жан­дар­мерията, съоб­щиха на прес­кон­ферен­ция от полицията. В дните преди студен­т­с­кия праз­ник МВР е нап­равило справка за всички места, където ще се праз­нува, съобщи Веселин Младенов, начал­ник на „Охранителна полиция“. Нап­равени са срещи с охранител­ните фирми и соб­с­т­веници на барове и хотели в курор­тите. На самия 8 декем­ври на всяко място ще има полицейски служители. Допъл­нително ще имаме и коман­дировани сили от дирек­ция „Жан­дар­мерия”.

Красимира Стоядинова от „Охранителна полиция“ към СДВР съобщи, че са проверени 312 заведения в столицата, хотели и хижи. От тях в 32 е съоб­щено, че са резер­вирани за нощта на 8 декем­ври за около 2000 посетители. Въп­реки че към момента няма нап­равени резер­вации, очак­ваме в пос­лед­ния момент целият капацитет на всички заведения да се запълни, прог­нозира Стоядинова. Росен Белишки, „Криминална полиция“ препоръча пред Канал 3 да се ограничат нощ­ните раз­ходки извън хижите, защото е въз­можно да се случи трагичен инцидент.