Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Иван Гешев пита Конституционния съд за имунитета на президента

Иван Гешев пита Конституционния съд за имунитета на президента

Иван Гешев пита Конституционния съд за имунитета на президента

От “Дондуков“ 2 отговориха на главния прокурор

Глав­ният прокурор Иван Гешев е изп­ратил до Кон­с­титуцион­ния съд искане за задъл­жително тъл­куване на чл. 103 от Кон­с­титуцията на Бъл­гария – норма, отнасяща се до имунитета на президента и вицеп­резидента на страната, съобщи „Дарик радио”. Според ръководителя на дър­жав­ното обвинение раз­к­риването на смисъла на тази раз­поредба е необ­ходимо, тъй като „нор­мата е лаконична“ и „не дава едноз­начен отговор“ на пос­тавения въп­рос. Според основ­ния закон президен­тът и вицеп­резиден­тът не носят отговор­ност за дейс­т­вията, извър­шени при изпъл­нение на своите фун­к­ции, с изк­лючение на дър­жавна измяна и нарушение на Кон­с­титуцията. Обвинението срещу тях се пов­дига по пред­ложение най-малко на една чет­върт от народ­ните пред­с­тавители и се под­държа от Народ­ното съб­рание, ако повече от две трети от народ­ните пред­с­тавители са гласували за това. Кон­с­титуцион­ният съд го раз­г­лежда в едномесечен срок. Ако бъде установено, че президен­тът или вицеп­резиден­тът са извър­шили дър­жавна измяна или са нарушили Кон­с­титуцията, пъл­номощията им се прек­ратяват.

Двамата не могат да бъдат задър­жани и срещу тях не може да бъде въз­будено наказателно прес­лед­ване. Според глав­ния прокурор обаче трябва да бъде тъл­кувано съдър­жанието и раз­к­рит смисълът на понятията „дър­жавна измяна“ и „нарушение на Кон­с­титуцията“, за да се избегне противоречиво прилагане на тази правна уредба, както и нас­тъп­ването на неб­лагоп­риятни за национал­ната правна сис­тема пос­ледици. В искането си Гешев нас­тоява още Кон­с­титуцион­ният съд да каже дали е законосъоб­разно да бъдат извър­ш­вани проверки и образувани наказателни произ­вод­с­тва срещу президента и вицеп­резидента, ако в хода на дей­ността им след встъп­ването им длъж­ност ком­петен­т­ните органи раз­к­рият, че са налице данни за извър­шено от тях прес­тъп­ление.

От Дон­дуков 2 отговориха

Няколко часа, след като стана ясно, че глав­ният прокурор Иван Гешев иска от КС тъл­кувателно решение за имунитета на президента, от „Дон­дуков“ 2 излязоха с позиция по темата. „След като глав­ният прокурор е сезирал Кон­с­титуцион­ния съд, очак­ваме раз­витие по образуваното дело. Само Кон­с­титуцион­ният съд може да тъл­кува Кон­с­титуцията“, казаха от президен­т­с­т­вото, цитирани от Би Ти Ви. В искането на Гешев се посочва, че не е ясно и как трябва да се дейс­тва, когато в хода на раз­с­лед­ване бъдат съб­рани данни за прес­тъп­ление, извър­шено от президента или вицеп­резидента. Не е ясно дали запит­ването на глав­ния прокурор е във връзка с кон­к­ретен казус, или не.

Свет­кавично

Бук­вално минути, след като прокуратурата обяви, че Иван Гешев е изп­ратил искане до Кон­с­титуцион­ния съд относно имунитета на дър­жав­ния глава, от КС също излязоха със съоб­щение — че образуват дело по искането. “Днес, 27.01.2020 г., Кон­с­титуцион­ният съд образува кон­с­титуционно дело № 1/2020 г. по искане на Глав­ния прокурор на Репуб­лика Бъл­гария за даване на задъл­жително тъл­куване на раз­поред­бата на чл. 103 от Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария. Док­лад­чик по делото е съдия Мариана Карагьозова-Финкова“, се казва в крат­кото съоб­щение, пуб­ликувано на сайта на съда.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...