Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22092020

Брой 181, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: европейският мониторинг остава, нужна е оставката на правосъдния министър

БСП: европейският мониторинг остава, нужна е оставката на правосъдния министър

БСП: европейският мониторинг остава, нужна е оставката на правосъдния министър

Комисията продължава да наблюдава съдебната реформа в България в борбата с корупцията, напомни левицата в парламентарна декларация

Вчера Съветът на Европейс­кия съюз оповести своите препоръки относно Национал­ната прог­рама за реформи в Бъл­гария за 2020 г. Тех­ните препоръки са част от т.нар.”Европейски семес­тър”- процедура, при която се извър­шва под­робен анализ на плановете на всяка страна за бюджета, за мак­роикономически и струк­турни реформи. Неминуемо  този анализ включва и оценка от страна на Европейс­кия съвет за това какво е свър­шено и какви са предиз­викател­с­т­вата пред всяка страна. В лишен от емоции, в бюрок­ратичен тон, Европейс­кият съюз ни казва важни неща, които, за съжаление,  в нашата страна не говорим дос­татъчно или не говорим на дос­татъчно добро ниво. Както винаги, док­ладите на ЕС са плод на най-различни интер­п­ретации. В нашата медийна среда, където огромна част от медиите се  над­п­ревар­ват да хвалят  правител­с­т­вото, той е обяс­нен като успех. В малко медии истината е написана и това, че този док­лад прави на пух и прах неп­рекъс­натите претен­ции и розовите сънища на нашето управ­ление. И понеже и днес се появиха членове на Минис­тер­с­кия съвет и други, които обяс­няват, че това, което пише, не значи това, което казва, ние от ПГ  на “БСП за Бъл­гария“ искаме да оповес­тим пред вас и бъл­гар­с­ките граж­дани какво точно пише в док­лада на Европейс­кия съвет. 

Естес­т­вено, този док­лад започва с кризата с CoVid-19, но

на много места е написано, че установените проб­леми в Бъл­гария датират от преход­ните години.

Първи цитат от док­лада: „Делът на хората, изложени на риск от бед­ност  или социално изк­люч­ване беше висок още преди кризата, а социал­ните тран­с­фери успяват да намалят бед­ността само в ограничена степен“. Това означава, че дър­жавата е без­силна пред  ширещата се бед­ност. Всяка година се хвалите с рекор­дни бюджети, но какво от това, че по смет­ката на дър­жавата има пари, когато джобовете на хората са празни. Говорите неп­рекъс­нато за милиарди на хора, които често тър­сят 10,20, 30лв, за да закър­пят месеца или да си платят смет­ките. И не всички хора, защото в док­лада е записано: „Неравен­с­тво по отношение на доходите в Бъл­гария беше едно от най-високите в ЕС“. А ефек­тът на данъч­ните и осигурител­ните сис­теми върху неговото намаляване – сред най-слабите в Съюза. Казано на език, който всички ще раз­берат — Бъл­гария е страна на много бедни и малко богати. Водената политика прави богатите все по-богати, а бед­ните си остават бедни. Преминаването от едното със­тояние към другото не се влияе от дър­жав­ната политика, която е определена от ЕС като една от най-слабите в Съюза. Тук трябва да допъл­ним европейс­ките автори – преминаването от бед­ност към богат­с­тво в Бъл­гария рядко се влияе от соб­с­т­вения труд и качес­тва. С много усилия и с преодоляване на хиляди пречки, определена група успява да оцелява и дори да съз­даде някакъв приличен стан­дарт, но големият успех остава резер­виран за другите. Той е прак­тически невъз­можен без под­к­репата на властта, без ком­п­ромиси със соб­с­т­вените прин­ципи, без да делиш плодовете на соб­с­т­вения си труд, на соб­с­т­вения си биз­нес и идеи с някои от харак­тер­ните политико-икономически струк­тури, фор­миращи род­ната ни олигар­хия. 

Нес­пособ­ността на правител­с­т­вото да проведе как­вато и да е качес­т­вена реформа е отбелязано на много места в док­лада.

И в областта на образованието европей­ците евфемис­тично каз­ват, че „има поле за подоб­ряване“. И по отношение на елек­т­рон­ното правител­с­тво, където оцен­ката на европейс­ките ни пар­т­ньори и приятели е, че  нап­ред­ваме твърде бавно. Тук можем да добавим – а хар­чим твърде бързо. Стотици милиони са хвър­лени в това елек­т­ронно правител­с­тво, което видяхме на какво ниво е. И по много други теми, с които призовавам бъл­гар­с­ките граж­дани сами да се запоз­наят в док­лада. Те ще го раз­берат, няма нужда някой да им го превежда. Но понеже в стремежа си за оцеляване правител­с­т­вото прег­ръща хаотични идеи — от намаляване на ДДС, отк­рад­нато оттук и оттам, до съз­даването на дър­жавни пред­п­риятия в раз­лични области, то док­ладът ни казва ясно, че дори идеите, за които говорите да са добри, те ще бъдат неминуемо превър­нати в поред­ната схема за грабеж, източ­ване на сред­с­тва и прераз­п­ределение на биз­неси. Защото правоп­рилагащата сис­тема на Бъл­гария не е ефек­тивна. Тя не успява да усмири ненасит­ния апетит на сил­ните на деня. Тя не може да накаже злоупот­ребителите и да осъди ясно и безапелационно крад­ливите и корум­пираните, когато те имат протек­ция. Записано е в този док­лад, но ние си знаем.  

Но ние си знаем. Срам­ният мониторин­гов механизъм, който е доказател­с­тво какво точно мисли за нас раз­витият свят, не изг­лежда да бъде свалян. Само преди месеци нас­ред мес­т­ните избори ни убеж­давахте обрат­ното. Минис­търът на правосъдието се закани да подаде оставка, ако механиз­мът не бъде свален до края на ман­дата на комисията „Юнкер”. Юнкер си замина, Кирилов е още тук. Истината е, че дейс­т­вията на този минис­тър определено нямат кой знае каква тежест, но от това дали ще изпълни заканата си– ще раз­берем дали поне думите му имат някаква тежест за него самия.

Както и да е, с Кирилов или без Кирилов– под­писът на пред­седателя на Съветът на Европейс­кия съюз е пос­тавен под документ, в който пише, цитирам: “В рам­ките на този механизъм Комисията продъл­жава да наб­людава съдеб­ната реформа в Бъл­гария в бор­бата с коруп­цията.“ А комисията наб­людава коруп­цията в Бъл­гария вече 13 години. Докога ще я наб­людаваме ние? Всяка сут­рин в 8 часа ли ще я наб­людаваме? Или докато се опитаме да преб­роим нулите на някой хвър­чащ лист или хвър­чаща бележка, с която осигуряват пълен съпорт. Съпорт е чужда дума, която значи под­к­репа. Съпорт дори звучи брюк­сел­ски, би могла да бъде извадена от общ док­лад. Само че е много далеч от брюк­сел­с­ките стан­дарти.

Пълен съпорт няма кой да осигурява там, където има дейс­т­ващи инс­титуции.

Вижда се, че не се намираме нито на йота в бор­бата с коруп­цията  и че има още много  какво да се желае в прос­ловутата съдебна реформа. Вижда се и от този док­лад, вижда се от нас, вижда се от бъл­гар­с­ките граж­дани. Сигурно ще се види дори от онзи вер­толет, с който щели да пръс­кат пари по жъл­тите павета.  Не се вижда само от ком­петен­т­ните инс­титуции. Не се вижда от глав­ния прокурор, а докато той не прог­ледне, ние с вас можем да продъл­жим да говорим  и Брюк­сел да продължи да пише док­лади. Той каза, че този филм вече го е гледал. И ние сме го гледали. А краят му е много тъжен. Дейс­т­вието в края му се раз­вива в чуж­бина. Там, където бъл­гарите са решили да тър­сят отк­рад­натото си бъдеще. Там, където са избягали от зав­зетата им дър­жава. Мониторин­гът може да продължи, може и да не продължи. Проб­лемите, засег­нати в него обаче остават. И едно нещо е сигурно и не под­лежи на интер­п­ретации: Това правител­с­тво и вашето мнозин­с­тво е напълно нес­пособно да ги реши.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...