Само 6 нови случая на Covid-19 за денонощието, 22 са излекувани

Само 6 нови случая на Covid-19 за денонощието, 22 са излекувани

За първи път от началото, за сед­мица, броят на излекуваните над­вишава броя на новокон­с­татираните случаи, обобщи оптимис­тич­ните данни сек­ретарят на Национал­ния оперативен щаб доц. Димо Димов на брифинг на Минис­тер­с­кия съвет. 22 души са излекувани през изминалия ден, като общият брой на озд­равелите е 862. За пос­лед­ното денонощие няма кон­с­татиран смър­тен случай, съобщи още доц. Димов. Само 6 са новите случаи на коронавирус у нас, изс­лед­вани са 443 проби, комен­тира „Дарик радио”. Трима от новозаразените са в София, има и по един случай в Благоев­г­рад, Плов­див и Пазар­джик. Четирима от новозаболелите са в бол­ница. Така общият брой на заразените с коронавирус у нас дос­тигна 2433. Един от новите случай е на 17-годишен младеж от Благоев­г­рад, заразил се е и още един лекар в столично лечебно заведение.

Сек­ретарят на Национал­ния оперативен щаб отчете още, че общата смър­т­ност в страната от 9 март до 26 април е съиз­мерима с тази от пред­ход­ната година, като се наб­людава понижение от 3% в срав­нение с 2019 г. Въп­реки оптимис­тич­ните данни, това все още не е устой­чива тен­ден­ция и се надяваме да се превърне в такава чрез продъл­жаване на мер­ките, които са доказали своята ефек­тив­ност — дис­тан­ция, лична хигиена и дезин­фек­ция, под­черта доц. Димов. Бъл­гария невед­нъж се е справяла с предиз­викател­с­т­вата. За момента ние показ­ваме, че можем да се справим с тези труд­ности. В тези светли дни на най-българския праз­ник можем да кажем, че преодоляването на такива периоди е необ­ходимо, за да ни вдъхне национално самочув­с­т­вие, допълни доц. Димов.