Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Половин година от кончината на проф. Любен Корнезов

Половин година от кончината на проф. Любен Корнезов

Половин година от кончината на проф. Любен Корнезов

Навър­шва се половин година от смъртта на вид­ния юрист – кон­с­титуционалист, пар­ламен­тарист и учен професор Любен Кор­незов. Той бе роден на 3 януари 1947 г. в Ямбол. Завър­шва гим­назия в род­ния си град през 1965 г. През периода 1965 – 1967 г. отбива редов­ната си военна служба във ВМФ-Варна, след което две години е работ­ник в завод „Ямболен“ и в строител­с­т­вото. Приет е за редовен студент през 1969 г. и завър­шва вис­шето си образование в Юридичес­кия факул­тет на Софийс­кия универ­ситет „Св. Климент Охрид­ски“ през 1973 г., след което преминава през всички стъпки на съдеб­ната йерар­хия.

В периода 1983 – 1986 г. е аспирант по граж­дан­ски процес в Юридически факул­тет на СУ „Св. Климент Охрид­ски“. От 1988 г. е док­тор на юридичес­ките науки. Любен Кор­незов раз­вива научна и преподавател­ска дей­ност. Той е професор, автор на 17 книги и моног­рафии и над 350 статии. Изнасял е лек­ции по граж­дан­с­коп­роцесуално право в Юридичес­кия факул­тет на УНСС, гр. София, както и в Югозапад­ния универ­ситет „Неофит Рил­ски“, гр. Благоев­г­рад.

От 1975 г. до 1981 г. е съдия в Ямбол­ски районен съд, а от 1981 г. до 1983 г. изпъл­нява длъж­ността съдия в Ямбол­с­кия окръжен съд. В периода 1983 – 1986 г. е пред­седател на Тър­говищки окръжен съд, а от 1986 – 1990 г. на Ямбол­с­кия окръжен съд. От 1977 г. е член на БКП, след 1990 г. продъл­жава член­с­т­вото си в БСП. За член на Вис­шия съвет на БСП е изб­ран през декем­ври 1996 г. и остана такъв до края на дните си.

Изб­ран е за депутат в 7-о Велико народно съб­рание, където е заместник-председател на Пар­ламен­тар­ната група на БСП и заместник-председател на Комисията по изработ­ването на Кон­с­титуцията.

В периода 1991 – 1994 г. той е съдия в Кон­с­титуцион­ния съд. През 1995 г. е наз­начен за заместник–министър на правосъдието и заема този пост до фев­руари 1997 г.

Любен Кор­незов е депутат в 38–то Народно съб­рание, където е заместник–председател на Пар­ламен­тар­ната група на Демок­ратич­ната левица. През ноем­ври 2000 г. е изб­ран за заместник–председател на НС. Член е на Съвета по европейски въп­роси.

На проведените на 17 юни 2001 г. пар­ламен­тарни избори за 39–то НС Любен Кор­незов отново е изб­ран за депутат. От 5 юли 2001 г. той е заместник-председател на ПГ на Коалиция за Бъл­гария. От 15 октом­ври 2003 г. е отново заместник-председател на НС.

На проведените на 25 юни 2005 г. Любен Кор­незов е изб­ран за депутат в 40 Народно съб­рание от 1 МИР – Благоев­г­рад от лис­тата на Коалиция „За Бъл­гария“ и става заместник-председател на Народ­ното съб­рание. В пар­ламента отново е изб­ран през 2009 г. и се оттегля от него през 2013 г. Проф. Кор­незов бе един от най-ярките пар­ламен­тарни оратори, брилян­тен юрист, човек с вродено дър­жав­ническо чув­с­тво и социално мис­лене. Кон­с­титуцията и десетки закони са негово дело, той бе сред хората, които издигаха прес­тижа и професионализма в бъл­гар­с­кия пар­ламент в слож­ните години на преход. Проф. Кор­незов бе рицар на правото и правовата дър­жава, изтък­нат специалист и учител в професионален и морален план на поколения млади юристи.

Пок­лон пред свет­лата му памет!

От семейс­т­вото, близ­ките и от редак­циите на ЗЕМЯы „Русия днес” и „Китай днес”

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие