Доц. Георги Попов: Стабилно отиваме към епидемичната опашка

В епидемич­ния процес се наб­людава умора и наб­лижаваме опаш­ката на епидемията, пот­върди пред БНР доц. Георги Попов, начал­ник на Инфек­циоз­ната клиника във ВМА и член на Национал­ния оперативен щаб. По думите му ще се появяват единични случаи — някой ден повече, някой ден по-малко, но “стабилно отиваме към епидемич­ната опашка“, категоричен беше той. Здрав­ната сис­тема на Бъл­гария се справи благодарение на това, че ударът не беше тол­кова силен като в Италия и имахме опита на Западна Европа и Китай, посочи той. Доц. Попов раз­каза за посещението на група бъл­гар­ски лекари за обмяна на опит в изс­ледовател­с­кия цен­тър на бол­ницата в град Павия, Италия.

Над 5000 пациенти с Covid-19 са минали през тази бол­ница и имат доста голям опит, пуб­ликации и в световно извес­тни списания, така че може да се вярва на науч­ните им пос­тижения. Това, което най-много ни впечатли, е лечението с плазма. Изработили са методи за оценка на плаз­мата на донорите със скала на антителата. Доц. Попов посочи, че методът, който се прилага в Бъл­гария е дори по-добър, защото плаз­мата не се зам­разява. Наб­люденията върху изг­радения имунитет в преболедувалите коронавирус­ната инфек­ция са, че след около 3 месеца той се изчер­пва, акцен­тира доц. Георги Попов, като уточни, че това са кон­с­татации на италиан­ски учени. Той отново напомни, че вирусът е много вирулен­тен и опасен, което трябва да напомня необ­ходимостта от стрик­тно спаз­ване на хигиен­ните и пред­пазни мерки и дис­тан­ция. Съчетанието на непод­гот­веността в началото, вирулен­т­ния вирус, кон­цен­т­рацията при изпъл­нение на служеб­ните си задъл­жения и въз­мож­ността човек да се зарази извън работ­ното си място — това смятам за фак­тори за заразяване на голям брой медицин­ски специалисти, комен­тира той.

Според доц. Попов вече е раз­бит митът, че пациен­тите умират от прид­ружаващите заболявания, а не от Covid-19 и добави, че вирусът уврежда сериозно дори и здрави организми.

Лекарят изказа съм­нение скоро да бъде съз­дадена вак­сина срещу коронавируса в кратко време, но изказа оптимизъм, че може и да няма нужда от тази вак­сина, комен­тира Епицентър.бг.