България приема туристи от 29 страни от днес

България приема туристи от 29 страни от днес

От 1 юни Бъл­гария ще приема туристи от 29 дър­жави без да е нужно те да бъдат пос­тавяне под 14 дневна каран­тина, съобщи минис­тер­с­т­вото на туризма във връзка със старта на лет­ния турис­тически сезон 2020 г, цитирано от Нюз.бг. През всички гранични пун­к­тове могат да влизат туристи от: Авс­т­рия, Нидер­лан­дия, Гер­мания, Полша, Гър­ция, Дания, Румъния, Естония, Словакия, Словения, Унгария, Фин­лан­дия, Кипър, Фран­ция, Лат­вия, Хър­ватия, Литва, Чехия, Люк­сем­бург, Ислан­дия, Нор­вегия, Лих­тен­щайн, Швей­цария, Сан Марино, Андора, Монако, Ватикана, Сър­бия и Северна Македония. Списъкът под­лежи на актуализация и допъл­ване в зависимост от раз­витието на епидемич­ната обс­тановка.

Мяр­ката важи за прис­тигащите от гореиз­б­роените дър­жави, които са граж­дани на ЕС, Шен­ген, Обединеното крал­с­тво Великоб­ритания и Северна Ирлан­дия, Репуб­лика Сър­бия и Репуб­лика Северна Македония. Лицата, които не се пос­тавят под каран­тина, както и лицата, които преминават тран­зитно през територията на страната, пред­с­тавят на органите на гранич­ния здравен кон­т­рол дек­ларация по образец, с която се задъл­жават да спаз­ват въведените противоепидемични мерки, както и че са запоз­нати с рис­ковете от заболяването COVID-19.