Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Евродепутатът Петър Витанов от БСП: Състоянието на икономиката ни не е повод за гордост в ЕС

Евродепутатът Петър Витанов от БСП: Състоянието на икономиката ни не е повод за гордост в ЕС

Евродепутатът Петър Витанов от БСП: Състоянието на икономиката ни не е повод за гордост в ЕС

Кризата оголи социал­ните противоречия и в извес­тна степен нап­рави повече, откол­кото лявата политическа мисъл за пос­лед­ните 30 години. Защото ни доведе до преос­мис­ляне на ролята и мяс­тото на дър­жавата в икономиката, както и на  необ­ходимостта от префор­мулиране на икономичес­кото раз­витие“, каза ръководителят на делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в ЕП Петър Витанов пред БНТ. Според него планът за въз­с­тановяване, пред­ложен от комисията, отразява основни европейски прин­ципи като солидар­ността и идеята за над­национал­ното начало. Именно затова най-големи сред­с­тва ще се отпус­нат на най-нуждаещите се и за първи път ще бъде емитиран общ дълг с без­п­рецеден­тен раз­мер. Пред­с­тои заз­д­равяване на инс­титуционал­ните механизми, съз­даване на нови политики, сближаване на здрав­ните сис­теми, убеден е Витанов.

Традиционно гледаме твърде арит­метично на нещата – тол­кова имам да давам, тол­кова имам да взимам. Само че пол­зите могат да бъдат и нематериални – говорим за сигур­ност, за общ пазар, за геополитическо място на дър­жавите“, каза евродепутатът по повод комен­тирания раз­мер на сред­с­т­вата, които се очаква да получи Бъл­гария – 12.7 милиарда евро, две трети от които под фор­мата на без­въз­мез­дна помощ и една трета под фор­мата на заем.

Пос­лед­ната финан­сова и икономическа криза през 2008 г. показа, че с политика на финан­сови ограничения, тъй-наречения остеритет, не могат да се вземат устой­чиви решения, неравен­с­т­вата се увеличават, сис­тем­ните раз­личия се задъл­бочават. Ако най-тежко засег­натите получат заем, те биха рис­кували да нямат въз­мож­ност да го вър­нат, което ще е катас­т­рофа за тези икономики. Пред­вид свър­заността на икономиките, това би означавало катас­т­рофа и за всички останали“, каза още Витанов.

Той призова да обър­нем и другата страна на монетата, когато анализираме отпус­натите сред­с­тва. „Първо, ГЕРБ бодро ни каз­ват, че това са много пари, но нито вед­нъж не е станало дума за какво точно са пред­наз­начени тези пари и как трябва да се хар­чат; второ, Европейс­ката комисия отпуска тези сред­с­тва по много обек­тивни критерии, свър­зани със степента на засег­натост на една дър­жава. Това, че взимаме втората най-голяма сума, съот­несена към БВП, е оценка за със­тоянието на бъл­гар­с­ката икономика и засег­натостта от кризата“, категоричен е Витанов. 

Причина за това евродепутатът вижда в недал­новид­ните решения на управ­ляващите. „Дър­жав­ната помощ бе поз­волена в кон­тек­ста на Covid-19 и за три месеца дър­жавите членки отпус­наха три трилиона евро. Гер­мания отпусна 30% от БВП, за да спаси пред­п­риятия и ком­пании, Дания – 18% , за да няма нови без­работни. Бъл­гария отпусна едва 2% за една мярка „60/40“ с много спорна ефек­тив­ност и то насочена към едрия капитал“, под­черта Витанов. „Справили сме се добре здравно, но не и икономически. Г-жа Сачева каза, че доходите на бъл­гарите са намалели с 18%, но като мах­нете пен­сиите и зап­латите в пуб­лич­ния сек­тор, това означава 30% свит реален сек­тор. Получаваме тол­кова много пари, защото Европейс­ката комисия пред­вижда, че Бъл­гария ще е една от най-засегнатите страни със 7.4 % спад в БВП“, допълни още той. 

Витанов изрази опасенията си, че правител­с­т­вото все още не е фор­мулирало ясни политики за изпол­з­ване на сред­с­т­вата които ще бъдат отпус­нати, което може да доведе до невъз­мож­ност страната ни да се въз­пол­зва пъл­ноценно от тях.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие