Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 125, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: Искам БСП да влезе във властта през парадния вход честно, а не през задния като патерица на ГЕРБ 

Нинова: Искам БСП да влезе във властта през парадния вход честно, а не през задния като патерица на ГЕРБ 

Нинова: Искам БСП да влезе във властта през парадния вход честно, а не през задния като патерица на ГЕРБ 

В ръцете на членовете на БСП е бъдещето на партията и на България, категорична е лидерката на партията

Въп­реки съп­ротивата в пос­лед­ните четири години срещу прекия избор, такъв ще има. Това беше моя основна цел за реформа в пар­тията. Убедено твърдя,че властта трябва да се даде на членовете на партията.Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред БТВ. По думите й това е важ­ното решение за БСП от проведеното заседание на Национал­ния съвет на пар­тията.

Другата важна тема е по повод раз­лич­ните мнения за това как пар­тията да влезе във властта и с кого да управ­лява. „Едната тен­ден­ция – да сме опозиция и да тър­сим алтер­натива на модела на управ­ление. Аз съм за тази идея. Другата линия беше да се търси начин за общо управ­ление с ГЕРБ, което през годините имаше раз­лични прояв­ления – пред­ложения към мен да бъда пред­седател на пар­ламента, за минис­тер­ски пос­тове и други.

Тя припомни, че по време на пленума е пред­ложила док­лад, в който се дава критична оценка за ГЕРБ: „Пред­ложих дейс­т­вия, които да се изразяват в национална под­писка и внасяне на вот на недоверие през сеп­тем­ври. Да организираме под­пис­ката, да събудим у хората енер­гия, да ги освободим от страховете, да им дадем надежда за алтер­натива. Да се съберем всички и да кажем, че това управ­ление не може да продъл­жава повече по този начин.“ Тя обърна внимание, че док­ладът е бил отх­вър­лен, а пред­ложението на Янаки Стоилов  за протести – също. „Срещу това, много изненад­ващо,

Сер­гей Станишев пред­ложи да проведем кръгла маса с ГЕРБ”, под­черта тя.

БСП е пар­тия на колек­тив­ните си органи и на най-висшите органи ние сме дали своята цел и оценка– опозиция, изг­раж­дане на алтер­натива, влизане на БСП през парад­ния вход, чес­тно, със спечел­ване на избори и доверието на хората, а не през зад­ния вход – като патерица на друга пар­тия”, категорична е Нинова. По думите й почти всички членовете на БСП са съг­ласни с тези цели: „Ако питаме членовете и организациите, сигурна съм, че почти всички ще отговорят, че не искат да бъдем патерица на друга пар­тия.“ Тя обърна внимание, че от пред­с­тоящия избор зависи как БСП ще върви оттук нататък, както и бъдещето на Бъл­гария.

Истин­с­ката социология излиза по улиците – само днес има 3 протеста”, обърна внимание още пред­седателят на левицата.

Относно финан­совия отчет на пар­тията, тя комен­тира: “Изнесох под­робен док­лад за получени и изхар­чени пари за 2019. Призовах поименно някои от хората, които комен­тираха ситуацията по медиите, да дис­кутираме по отчета. След като отчетох всеки лев на пар­тията, нямаше дис­кусия. Никой не попита нищо. БСП не е пред фалит. Всеки, който се интересува от този въп­рос, може да провери докумен­тите на сайта на БСП.“

Нинова призова членовете на пар­тията да гласуват на пред­с­тоящия избор за пред­седател, като под­черта:  “Бъдещето на БСП и на Бъл­гария е във вашите ръце.“

По темата за под­пис­ката, Кор­нелия Нинова комен­тира: „Освен пар­ламен­тарна пар­тия, БСП е масова пар­тия. Целта на тази под­писка беше струк­турите да се ангажират, да говорят с хората, да дадат смисъл и увереност, да приоб­щят повече хора към нашата кауза. Каузата може да обедини народа. Национал­ният съвет реши да не правим това.Аз оставам на раз­лична позиция и мисля, че това е позицията на пар­тий­ните членове– да има под­писка. Чув­с­т­вам се не бламирана, а заедно с тях”.

Пот­върди се позицията ни, че се раз­г­ражда дър­жав­ността и няма грижа за хората – хората още не са получили 1500 лева без­лих­вен кредит. Биз­несът също, чуйте протес­тиращите. ГЕРБ се провалиха в социално-икономическия план, но нямат и чуваемост за  алтер­нативни пред­ложения, които нап­равихме – отх­вър­лиха ги. В цяла Европа се осигури без­въз­мез­дна помощ, а тук, все още, след 3 месеца, хората не са получили тази под­к­репа. Няма социална политика, дос­тъпно здравеопаз­ване, добро образование. Това са фак­тите”, зак­лючи Нинова

България

Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие (ББР), свър­зан с Лена Борис­лавова. Това се раз­бра от пуб­ликация на начал­ник…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Двама българи стартират участието си в „Уимбълдън“ днес

Организаторите на „Уим­бъл­дън“ обявиха прог­рамата на тур­нира за днес. Така станаха ясни и приб­лизител­ните часове, в които на кор­товете ще изл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие