Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Костадин Паскалев: Нинова ще запази лидерството в БСП

Костадин Паскалев: Нинова ще запази лидерството в БСП

Кан­дидатите за избор на пред­седател в БСП трябва да посочат каква Бъл­гария искат – ние сме в най-тежката демог­раф­ска криза, здравето е стока, която е недос­тъпна за много бъл­гар­ски граж­дани, нашите деца са с ниски показатели на всички тес­тове, които се осъщeс­т­вяват на световно ниво, икономиката ни е в абсур­дна ситуация, а с тази пан­демия нещата ще станат катас­т­рофални. Неп­рекъс­нато въз­ник­ват въп­роси, свър­зани с неравен­с­т­вото в общес­т­вото– най-вече с доходите.” Това заяви членът на НС на БСП и бивш кмет на Благоев­г­рад и вицеп­ремиер Кос­тадин Пас­калев пред БТВ. Той бе категоричен, че трябва да се води диалог за политики и след това да се стигне до лич­ност.

Кирил Доб­рев  е замес­т­ник – пред­седател на БСП при пред­седател­с­т­вото на Кор­нелия Нинова. Когато се провежда една политика– и ти си съп­ричас­тен към провеж­дането й. Според мен Кор­нелия Нинова ще запази пред­седател­с­кото си място”, комен­тира Пас­калев.

Социалис­тът посочи, че много от проек­тите, които осъщес­т­вява дър­жавата, са за усвояване на пари, без да има резул­тати за общес­т­вото: „Минис­тер­с­кият съвет раз­даде над половин милиард лв. на общините, които харесва – там кметовете и общин­с­ките съвет­ници са пос­лушни. Отделно правител­с­т­вото раз­даде 1млрд. за ВиК хол­динга– някой чул ли е за изг­раж­дане на ВиК инф­рас­т­рук­тура или ремонти, 2 млрд. даде за самолети. Но когато стане въп­рос за изг­раж­дане на общин­ски пътища и на улици, тогава правител­с­т­вото няма пари. Кое е по-важното за граж­даните на страната?” Кос­тадин Пас­калев изрази мнение, че ако не се смени моделът на управ­ление,       оттук нататък това, което пред­с­тои за страната, ще  още по-трагично. Той допълни, че  ако в Бъл­гария отговор­ността е раз­мита и инс­титуциите не спаз­ват законите, то няма дър­жава. 

 „Всичко онова, което става в окол­ната среда на Бъл­гария и начина, по който се управ­лява, говори за едно един­с­т­вено нещо – унищожени дър­жавни сис­теми за управ­ление.  Две инс­титуции, под­чинени на минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите – ръковод­с­т­вото на Национален парк „Рила” и  РИОСВ допус­кат да се строи на територията на Рила. Абсур­дно е да няма  дори екологична оценка за този строеж”, завърши Кос­тадин Пас­калев

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...