COVID-19 в президентството

COVID-19 в президентството

Тес­тът на дър­жав­ния глава Румен Радев е отрицателен, казаха от Дон­дуков 2

КОВИД-19 стигна и до Президен­т­с­т­вото. През уикенда служител на Дон­дуков 2 е дал положителна проба, съобщи Клиника.бг. Във връзка с това са нап­равени тес­тове на дър­жав­ния глава и непос­ред­с­т­вено работилите с него, които са отрицателни, съоб­щиха от инс­титуцията. Пред­п­риети са мерки за нор­мал­ното фун­к­циониране на президен­т­с­ката инс­титуция, обяс­ниха от Дон­дуков 2. През пос­лед­ните два месеца в подобна ситуация попад­наха няколко минис­тер­с­тва — финан­совото, земедел­с­кото и Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите. Отделно заразени с КОВИД бяха установени в НОИ, отделни общини и други инс­титуции.