Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Вигенин: Нинова изпълни обещанията си, заслужава нов мандат начело на БСП

Вигенин: Нинова изпълни обещанията си, заслужава нов мандат начело на БСП

В свое заяв­ление до медиите заместник-председателят на НС, бивш евродепутат от БСП и вън­шен минис­тър Крис­тиан Вигенин съобщи: „Иск­рено благодаря на струк­турите, които са ме издиг­нали за кандидат-лидер на БСП. Аз под­к­репям решението на Кор­нелия Нинова да се кан­дидатира за втори ман­дат начело на БСП. В прецен­ката си за един или друг кан­дидат винаги съм се водил един­с­т­вено от интереса на БСП, а не от лични сим­патии или сметки. С ясното съз­нание, че не съм и нямам намерение да бъда част от най-близкия й екип, преди 4 години под­к­репих Нинова не защото очак­вах пос­тове и наз­начения, както някои, а защото видях в нея алтер­натива на без­в­ремието и апатията, в която бяхме изпад­нали — тя поиска пред­седател­с­кия пост с енер­гия, амбиция и кон­к­ретни пуб­лични ангажименти и аз й повяр­вах.

Оказах се прав — за тези 4 години имаше и грешки, не всяко дейс­т­вие на ИБ зас­лужаваше одоб­рение, но БСП се върна на политичес­кия терен и от спаринг-партньор на ГЕРБ се превърна в реален претен­дент за пър­вото място; поетите пуб­лично ангажименти в ней­ната плат­форма бяха реализирани изцяло; избор­ните резул­тати показаха, че се движим в правил­ната посока.

В критични моменти Нинова зае изненад­ващи, впос­лед­с­т­вие доказано правилни позиции. Особено ценя усилието да преодолее двойн­с­т­вената природа на БСП, кул­тивирана с десетилетия — защит­ник на бед­ните, изос­тавените и онеп­рав­даните, а в същото време и инс­т­румент на част от олигар­хията; прин­ципи в прог­рам­ните документи, без­п­рин­ципни ком­п­ромиси в управ­лен­с­ките дейс­т­вия. Окон­чател­ното премах­ване на тази двойн­с­т­веност е ключът към връщането на доверието в БСП.

Благодарение на усилията на Нинова днес с отк­рито чело можем да бъдем от правил­ната страна, да бъдем по свой начин част от граж­дан­с­кия протест срещу мафията, мут­рите и олигар­хията, за демок­рация и поч­теност в политиката.

В същото време т.нар. вът­решна опозиция – раз­нородна и често дес­т­рук­тивна — не успя да пред­с­тави убедителна алтер­натива и като политика, и като кан­дидат с ком­петен­тен екип; парадок­сално, за най-силен опонент днес се смята именно зам.-председателят на пар­тията, който близо 4 години споделяше и заедно с Нинова реализираше политиката на БСП. Нямам съм­нения, че с нат­рупания опит и мъд­рост Кор­нелия Нинова ще бъде по-силен и по-успешен лидер в своя втори ман­дат начело на БСП”, смята Вигенин.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...