Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Автокрацията катастрофирала, ще продължим с единна воля и активна гражданска позиция

Президентът: Автокрацията катастрофирала, ще продължим с единна воля и активна гражданска позиция

Президентът: Автокрацията катастрофирала, ще продължим с единна воля и активна гражданска позиция

Българите излязоха от апатията и хипнозата на пропагандата. Открито и без страх изричат истините за превзетата държава

Нас­лед­с­т­вото на катас­т­рофиралата авток­рация е изк­лючително тежко и можем да го преодолеем само с единна воля и активна граж­дан­ска позиция.

Това заяви президен­тът Румен Радев на пред­с­тавянето на Пър­вата част от проекта за Национален стратегически документ днес в Резиден­ция „Бояна“. Стратегичес­кият съвет към дър­жав­ния глава /СТРАТЕС/ е пос­ветил пър­вият етап от проекта си на оцен­ката за реал­ното със­тояние на страната.

Бъл­гарите масово отх­вър­лят пропаган­дата и имат правото да знаят истин­с­кото със­тояние на дър­жавата и общес­т­вото и да тър­сят алтер­натива на днеш­ната без­пътица“, заяви президен­тът. По думите му статис­тиката опровер­гава думите на премиера, че в пос­лед­ните 3 години Бъл­гария е била в челото на най-бързо раз­виващите се дър­жави в Европа. „Министър-председателят така и не посмя да излезе от съз­дадения от самия него илюзорен свят“, посочи Румен Радев. „Пред нас е примерът на авторитар­ното управ­ление от пос­лед­ното десетилетие и на под­мяната на идеите от пропаган­дата, на суровата дейс­т­вител­ност от пиара, на закон­ността и общес­т­вения морал от лоял­ността към вожда и партията-държава, на закон­ността от зад­кулис­ните договорки. Тази порочна сис­тема въведе страната в днеш­ната дъл­бока криза и върна историчес­кия часов­ник на Бъл­гария към зората на прехода, когато се учехме да говорим свободно и да провеж­даме чес­тни избори“, заяви Румен Радев. По думите на дър­жав­ния глава бъл­гарите все по-често си задават въп­роса: Какво да се нап­рави оттук нататък, така че да избег­нем пов­тарянето на тази управ­лен­ска катас­т­рофа, да гаран­тираме демок­ратич­ното раз­витие на общес­т­вото и излизане демог­раф­с­ката криза. Президен­тът отбеляза, че Стратегичес­кият съвет залага на отк­ритост, сис­тем­ност и пос­ледовател­ност. Затова Национал­ният стратегически документ ще се пред­с­тави на три етапа:

-      Анализ на със­тоянието на дър­жавата

-      Причини за незадоволител­ните резул­тати в общес­т­веното раз­витие

-      Визия и необ­ходими дейс­т­вия за успеш­ното раз­витие на страната

Стремежът е на всеки етап да бъдат обх­ванати мак­симално повече бъл­гари – и у нас, и в чуж­бина, на тех­ните идеи, талант и дър­зост. Да има граж­дан­ска инициатива, кон­т­рол и отговор­ност“, посочи още президен­тът.

Дър­жав­ният глава под­черта, че резул­татите от работата на съвета съв­падат с исторически за страната момент. „Бъл­гарите излязоха от апатията и хип­нозата на пропаган­дата. Отк­рито и без страх изричат истините за прев­зетата дър­жава, за лъжите, ароган­т­ността и грабежа на управ­лението. Демон­с­т­рираха своята решимост да си отвоюват дър­жавата от мафията и единно заявяват своето желание да живеят в нор­мална, демок­ратична, европейска страна“, каза дър­жав­ният глава.

Общес­т­вени дис­кусии под егидата на СТРАТЕС ще се провеж­дат до окон­чател­ното изработ­ване на Национален стратегически документ на Бъл­гария и това ще отличава този стратегически документ от всички предишни, според пред­седателя на Стратегичес­кия съвет проф. Алек­сан­дър Маринов.

Национал­ната прог­рама за раз­витие Бъл­гария 2020 изтича през нас­тоящата година и не е пос­тиг­нала целите и приоритетите си. Дори там, където има положителни тен­ден­ции, като икономически ръст и нарас­т­ване на износа, те не водят до подоб­ряване на живота на мнозин­с­т­вото от бъл­гарите, а нап­ротив – изос­т­рят неравен­с­т­вата и задъл­бочават демог­раф­с­ката катас­т­рофа“, посочи проф. Маринов.

За целта Стратегичес­кият съвет към дър­жав­ния глава пред­с­тавя за общес­т­вено обсъж­дане пър­вата част от проект за Национален стратегически документ, който ще бъде пуб­ликуван на интернет-страницата на президен­т­с­ката инс­титуция. В проекта се анализира изпъл­нението на дейс­т­ващия висш стратегически документ у нас – Национал­ната прог­рама за раз­витие Бъл­гария 2020, а пред­с­тавеният от СТРАТЕС анализ се основава на официално пот­вър­дените от правител­с­т­вото и меж­дународни организации данни и изводи.

Стратегичес­кият съвет към дър­жав­ния глава в пар­т­ньор­с­тво с граж­дан­с­ката инициатива „Ние, е-народът” отк­рива от днес и общес­т­вения дебат за приемането на Национален стратегически документ. Дебатът ще се води на профилите на инициативата в социал­ните мрежи Facebook и LinkedIn.

https://www.facebook.com/nieenarod/

Мнения, бележки и пред­ложения ще могат да бъдат отп­равяни и на специализиран сайт, където проек­тът ще бъде пред­с­тавен по основни тематични области. На сайта периодично ще бъдат пуб­ликувани новини от процеса на дис­кусия, екс­пер­тни мнения и пред­ложения, исторически обзори за реализирани дър­жав­нически стратегии, материали по проб­лемите на е-демокрацията и др.

Пър­вите въп­роси в рам­ките на общес­т­вената дис­кусия са:

·                   Смятате ли, че днес Бъл­гария е „дър­жава с кон­курен­тос­пособна икономика, осигуряваща условия за пъл­ноценна социална, твор­ческа и професионална реализация на лич­ността чрез интелиген­тен, устой­чив, приоб­щаващ и териториално балан­сиран икономически рас­теж”, както бе пред­видено в Национал­ната прог­рама Бъл­гария 2020?

·                   Изхож­дайки от днеш­ните реал­ности и най-вече наложилия се модел на управ­ление, смятате ли за пос­тижимо през 2030 г. Бъл­гария да е: „дър­жава с висок жиз­нен стан­дарт и кон­курен­т­нос­пособна, нис­ковъг­леродна икономика … адап­тираща се към променящия се свят чрез своето високооб­разовано, креативно, солидарно и здраво общес­тво, плодородна почва за идеи и притегателна сила за инвес­тиции и човешки капитал … Бъл­гар­с­кият граж­данин играе активна роля в бъдещето на своята дър­жава, има богати въз­мож­ности за лич­нос­тно и професионално раз­витие и живее в справед­ливо и толеран­тно общес­тво, в което гласът му се чува?”

·                   Ако дейс­т­вител­ността се раз­минава с тези пред­начер­тания, кои според вас са основ­ните причини?

По думите на проф. Алек­сан­дър Маринов, проб­лемът не е в тър­сенето на решения в отделни области, тъй като досега у нас са били пред­с­тавени 200 раз­лични стратегии за раз­витие. Затова е необ­ходим цялос­тен под­ход към очер­таването на желаното бъдеще на нацията и пътищата за неговото пос­тигане.  „Рис­кът за пореден десет­годишен период нацията да остане в плен на неиз­пъл­ними пожелания, е реален. За да избег­нем този риск, са нужни решителни промени“, под­черта още проф. Маринов

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...