Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Световната банка: Намаляване на качеството на образованието и на годините на обучение в България

Световната банка: Намаляване на качеството на образованието и на годините на обучение в България

Световната банка: Намаляване на качеството на образованието и на годините на обучение в България

Спад на качес­т­вото на образованието и намаляване на годините на обучение в Бъл­гария отчитат от Светов­ната банка в пос­лед­ната актуализация на Индекса на човеш­кия капитал, съобщи БНР. Това е сложен индекс, в който се отчитат редица параметри и се отчита какъв е шан­сът на едно дете да раз­вие пъл­ния си потен­циал и да е в добро здраве, когато дос­тигне по-зряла въз­раст. Пос­тиженията в облас­тите на здравеопаз­ването и образованието в Европа и Цен­т­рална Азия са зас­т­рашени заради кризата с COVID-19, отчита още док­лада на Светов­ната банка. Бъл­гария и Украйна са двете дър­жави, посочени като пример за спад на качес­т­вото на образование през пос­лед­ното десетилетие. Страната ни попада в още един обез­покояващ пример – за годините на обучение, като в този случай се нарежда до Мол­дова, Румъния и Украйна. Общият извод в док­лада е, че младите хора в региона на Европа и Цен­т­рална Азия получават въз­мож­нос­тите, необ­ходими за израс­т­ване като продук­тивни въз­рас­тни. Това се дължи на продъл­жител­ните инвес­тиции в здравеопаз­ването и образованието през тях­ното дет­с­тво и юношес­тво. Пан­демията от COVID-19 зас­т­рашава пос­тиг­натото, предуп­реж­дават от Светов­ната банка. Причината е ограничител­ните мерки, които се въвеж­дат с цел предот­в­ратяване на раз­п­рос­т­ранението на инфек­цията – нап­ример, зат­варянето на училища.

България

Икономика

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...